KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác ______________________________________________________________________________

Mẫu Thông báo việc gia hạn/giải thể quỹ

Email In PDF.

Phụ lục số 09

Mẫu Thông báo việc gia hạn/giải thể quỹ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

Mẫu báo cáo tài sản của quỹ trước và sau khi hợp nhất, sáp nhập

Email In PDF.

Phụ lục số 08

Mẫu báo cáo tài sản của quỹ trước và sau khi hợp nhất, sáp nhập

(Ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

Mẫu giấy đề nghị cấp/điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ do hợp nhất, sáp nhập

Email In PDF.

Phụ lục số 07

Mẫu giấy đề nghị cấp/điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ

do hợp nhất, sáp nhập

(Ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

Mẫu giấy đề nghị cấp/điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ

Email In PDF.

Phụ lục số 03

 Mẫu giấy đề nghị cấp/điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

Mẫu giấy thông báo chào bán/phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng

Email In PDF.

Phụ lục số 02

Mẫu giấy thông báo chào bán/phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng

(Ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

Mẫu giấy đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng

Email In PDF.

Phụ lục số 01

Mẫu giấy đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng

(Ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

Mẫu Sơ yếu lý lịch viên chức

Email In PDF.

Mẫu số 2

Mẫu SYLLVC ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ

Mẫu Tờ khai yêu cầu cấp/cấp lại chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả

Email In PDF.
Phụ lục số 4: MẪU TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012 /TT-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Mẫu Tờ khai đăng ký kiểm tra nghiệp vụ giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Email In PDF.
Phụ lục số 3: MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NGHIỆP VỤ GIÁM ĐỊNH QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012 /TT-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Mẫu Tờ khai yêu cầu cấp thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan

Email In PDF.
Phụ lục số 1: MẪU TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP/CẤP LẠI THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012 /TT-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Mẫu Đơn đề nghị chấp thuận trợ lý báo chí

Email In PDF.
Mẫu 06/BC-BNG: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN TRỢ LÝ BÁO CHÍ/CỘNG TÁC VIÊN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BNG ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Bộ Ngoại Giao về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số điều của Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Trang 2