22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Hợp đồng ______________________________________________________________________________

Mẫu Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm

Email In PDF.
HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN CÔNG VIỆC, SẢN PHẨM

Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ

Email In PDF.
Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ

Mẫu Hợp đồng đào tạo nghề

Email In PDF.
Mẫu Hợp đồng đào tạo nghề (học việc)

Mẫu Hợp đồng thử việc

Email In PDF.
Mẫu Hợp đồng thử việc

Mẫu Thông báo chuyển trả trợ cấp thôi việc

Email In PDF.
Mẫu số 3: MẪU THÔNG BÁO CHUYỂN TRẢ TRỢ CẤP THÔI VIỆC (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Mẫu Phụ lục Hợp đồng lao động

Email In PDF.
Mẫu số 2: MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Mẫu Hợp đồng lao động

Email In PDF.
Mẫu số 1: MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Mẫu Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Email In PDF.
PHỤ LỤC 03: MẪU HỢP ĐỒNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên Bộ Y tế- Bộ Tài chính)

Mẫu Kế hoạch thu BHXH, BHYT

Email In PDF.
Kế hoạch thu BHXH, BHYT
Mẫu số: 13-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Mẫu Biên bản thẩm định số liệu thu BHXH, BHYT

Email In PDF.
Biên bản thẩm định số liệu thu BHXH, BHYT
Mẫu số: 12-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Mẫu Báo cáo tổng hợp thu BHXH, BHYT

Email In PDF.
Báo cáo tổng hợp thu BHXH, BHYT
Mẫu số: 11-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Trang 1