KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác ______________________________________________________________________________

Mẫu Hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý

Email In PDF.
Mẫu số 4-CTV-TGPL: HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BTP ngày 30 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước)

Mẫu Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Email In PDF.
Mẫu số 03-CTV-TGPL: THẺ CỘNG TÁC VIÊN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BTP ngày 30 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước)

Mẫu Quyết định cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Email In PDF.
Mẫu số 02-CTV-TGPL: QUYẾT ĐỊNH Công nhận và cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BTP ngày 30 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước)

Mẫu Đơn đề nghị làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Email In PDF.
Mẫu số 01-CTV-TGPL: ĐƠN ĐỀ NGHỊ LÀM CỘNG TÁC VIÊN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BTP ngày 30 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước)

Mẫu Sổ theo dõi xử lý văn bản có dấu hiệu trái pháp luật

Email In PDF.
PHỤ LỤC IV: MẪU SỔ THEO DÕI XỬ LÝ VĂN BẢN CÓ DẤU HIỆU TRÁI PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông)

Mẫu Phiếu kiểm tra văn bản có dấu hiệu trái pháp luật

Email In PDF.
PHỤ LỤC III: MẪU PHIẾU KIỂM TRA VĂN BẢN CÓ DẤU HIỆU TRÁI PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông)

Mẫu Phiếu kiểm tra văn bản

Email In PDF.
PHỤ LỤC II: MẪU PHIẾU KIỂM TRA VĂN BẢN
(Ban hành kèm theo Quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông)

Mẫu Sổ theo dõi công tác kiểm tra văn bản

Email In PDF.
PHỤ LỤC I: MẪU SỔ THEO DÕI CÔNG TÁC KIỂM TRA VĂN BẢN
(Ban hành kèm theo Quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông)

Mẫu Văn bản đề nghị kiểm tra chất lượng xe cơ giới cải tạo

Email In PDF.
PHỤ LỤC V: MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XE CƠ GIỚI CẢI TẠO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Mẫu Biên bản nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo

Email In PDF.
PHỤ LỤC IV: MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU XUẤT XƯỞNG XE CƠ GIỚI CẢI TẠO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Mẫu Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

Email In PDF.
PHỤ LỤC III: MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XE CƠ GIỚI CẢI TẠO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Trang 7