22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Dịch vụ Pháp lý Pháp Luật Khai khoáng, Năng lượng & Viễn Thông ______________________________________________________________________________

Pháp luật Khai khoáng, Năng lượng & Viễn thông

Email In PDF.

 

 

(i) Tư vấn về Pháp lý các Dự án đầu tư khai thác Khoáng sản, các Dự án phát triển năng lượng, đầu tư hạ tầng Viễn thông và Công nghệ thông tin;

(ii) Tư vấn Pháp lý các điều kiện, môi trường Pháp lý của hoạt động Đầu tư và Dự án Đầu tư các lĩnh vực Khoáng sản, Dự án năng lượng, Viễn thông…

(iii) Tư vấn các vấn đề Pháp lý về thủ tục đầu tư, phát triển Dự án, chấp thuận Dự án, chứng nhận đầu tư, góp vốn, liên doanh phát triển Dự án…;

(iv) Tư vấn Pháp lý, đại diện Pháp lý các giao dịch kinh doanh Dự án, hợp tác đầu tư, chuyển giao, chuyển nhượng Dự án…

(v) Đại diện Pháp lý thực hiện các hoạt động Đăng ký Đầu tư, hỗ trợ thẩm tra Dự án; Tham vấn, tiếp xúc, vận động Pháp lý, thương lượng và đàm phán với các đối tác Đầu tư, cơ quan của Chính phủ, địa phương, giám sát, hỗ trợ Pháp lý thường xuyên cho các Dự án Khai thác, chế biến khoáng sản, phát triển năng lượng, đầu tư hạ tầng Viễn thông và Công nghệ thông tin;

Công ty Luật Khai Phong

 

Law on Mining, Energy and Telecommunications

(i) Legal advice on the investment project mining, and energy development projects, investment in telecommunications infrastructure and information technology.

(ii) Legal advice on the conditions, legal environment of investment activities and investment projects in the field of minerals, energy projects, telecommunications.

(iii) Legal advice on legal issues and procedures of investment and development projects, approved projects, investment certificates, capital contribution, joint venture development projects.

(iv) Legal counsel, legal representation of business transactions projects, transfer, assign project …

(v) Legal representation to implementation of the activities of investment registration, evaluation support project consultation, contacts, legal mobilization, negotiations and negotiating with investment partners, Government agencies, local agencies; supervision, regular legal support for mining projects, mineral processing, energy development, investment in telecommunications infrastructure and information technology.

Khai Phong law limited company