Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu giấy đề nghị cấp/điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ do hợp nhất, sáp nhập ______________________________________________________________________________

Mẫu giấy đề nghị cấp/điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ do hợp nhất, sáp nhập

Email In PDF.

Phụ lục số 07

Mẫu giấy đề nghị cấp/điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ

do hợp nhất, sáp nhập

(Ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP/ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LẬP QUỸ  DO HỢP NHẤT, SÁP NHẬP

 

Chúng tôi là:  (tên các quỹ tham gia việc hợp nhất/sáp nhập)

Đề nghị UBCKNN điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ 

số..........do UBCKNN cấp ngày........tháng.........năm..........với lý do

 

          Sáp nhập □                       Hợp nhất □             

 

I.    Thông tin về các quỹ bị hợp nhất/sáp nhập

1. Tên quỹ (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh):…………

2. Vốn điều lệ: …………………

3. Số lượng chứng chỉ quỹ (tính tại ngày đại hội nhà đầu tư của quỹ cuối cùng thông qua quyết định hợp nhất, sáp nhập):…….

4. Giá trị tài sản ròng của quỹ (tính tại ngày đại hội nhà đầu tư cuối cùng thông qua quyết định hợp nhất, sáp nhập): …………………

5. Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (tính tại ngày đại hội nhà đầu tư của quỹ cuối cùng thông qua quyết định hợp nhất, sáp nhập):….

6. Tỷ lệ chuyển đổi (tính tại ngày đại hội nhà đầu tư của quỹ cuối cùng thông qua quyết định hợp nhất, sáp nhập)

7. Thông tin về công ty quản lý quỹ

          - Tên công ty quản lý quỹ (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh):

          - Giấy phép thành lập và hoạt động số: .... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp  ngày...........

          - Địa chỉ trụ sở chính:

          - Điện thoại: .... .........Fax:...

8. Thông tin về ngân hàng giám sát/ngân hàng lưu ký:

- Tên ngân hàng (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh):

- Giấy phép thành lập và hoạt động số: ..... do NHNN cấp ngày...........

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số: .... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày...........

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại: .... .........Fax:...

9. Vai trò của quỹ: (nhận sáp nhập/bị sáp nhập/hợp nhất)

II.  Quỹ hình thành từ việc sáp nhập/hợp nhất

1. Tên quỹ:…………………………………

2. Vốn điều lệ: …………………

3. Giá trị tài sản ròng của quỹ (tính tại ngày đại hội nhà đầu tư của quỹ cuối cùng thông qua quyết định hợp nhất, sáp nhập): ………………

4. Số lượng chứng chỉ quỹ (tính tại ngày đại hội nhà đầu tư của quỹ cuối cùng thông qua quyết định hợp nhất, sáp nhập):……

5. Giá trị tài sản ròng của quỹ (tính tại ngày đại hội nhà đầu tư của quỹ cuối cùng thông qua quyết định hợp nhất, sáp nhập): …

6. Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (tính tại ngày đại hội nhà đầu tư của quỹ cuối cùng thông qua quyết định hợp nhất, sáp nhập):….

7. Công ty quản lý quỹ: …………………………. …..

8. Ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký:……………………………….

          Đề nghị UBCKNN điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ với nội dung nêu trên.

…….ngày……….tháng……năm…….

 

 

 

Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty quản lý quỹ

(ký,ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy