22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Dịch vụ Pháp lý Pháp Luật Quyền Sử Dụng Đất/Hạ Tầng/Xây Dựng & Bất Động Sản ______________________________________________________________________________

Pháp luật Quyền sử dụng đất/Hạ tầng/Xây dựng & Bất động sản

Email In PDF.

 

 

(i) Tư vấn Pháp lý về các chính sách và các quy định của Pháp luật Việt nam trong lĩnh vực đầu tư, phát triển Dự án và kinh doanh bất động sản; Đánh giá khả năng, triển vọng thành công, đạt được các phê chuẩn đối với những dự án bất động sản cụ thể của nhà đầu tư; đề xuất những giải pháp hay những điều chỉnh để đạt được những phê chuẩn đó và đưa ra những cảnh báo về những trở ngại, rủi ro pháp lý trong thực tiễn đối với nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản;

(ii) Tư vấn Pháp lý toàn diện các khía cạnh của luật pháp liên quan đến bất động sản, đầu tư, phát triển Dự án và kinh doanh bất động sản trong các lĩnh vực phát triển và kinh doanh Dự án đầu tư Hạ tầng đô thị, Dự án Khu du lịch, Resort, Khu đô thị, Khu Công nghiệp, Khu vui chơi giải trí, Sân Golf, các Dự án đơn hoặc đa chức năng hỗn hợp Toà nhà Văn phòng, Trung tâm Thương mại, Khách sạn, Căn hộ…

(iii) Tư vấn Pháp lý các giao dịch hợp tác đầu tư, góp vốn kinh doanh, mô hình doanh nghiệp sở hữu và kinh doanh Dự án bất động sản linh hoạt cho quá trình triển khai song song với hoạch định các giải pháp, lộ trình triển khai Dự án Bất Động Sản tiết kiệm thời gian và chi phí; tư vấn pháp lý liên quan đến việc hợp tác, tài trợ, huy động vốn, xây dựng, phát triển, sở hữu, quản lý và vận hành bất động sản

(iv) Tư vấn các vấn đề Pháp lý về thủ tục đầu tư/giấy phép, chấp thuận Dự án, chấp thuận địa điểm, giải phóng mặt bằng, chỉ giới và hạ tầng kỹ thuật Dự án, chấp thuận quy hoạch và thiết kế cơ sở, chứng nhận đầu tư, thuê và giao quyền sử dụng đất, Xây dựng, ĐTM, Phòng cháy chữa cháy…;

(v) Tư vấn Pháp lý, hỗ trợ đàm phán các hợp đồng liên quan đến đầu tư, phát triển Dự án và kinh doanh bất động sản cho chủ đầu tư, bên cho vay, tài trợ, nhà thầu, tổ chức quản lý và phát triển Dự án như hợp đồng hợp tác phát triển Dự án, hợp đồng bán, chuyển nhượng, thuê, cho thuê thương mại, các hợp đồng xây dựng, lắp đặt và hoàn thiện; hợp đồng dịch vụ bất động sản…

(vi) Tư vấn Pháp lý, soạn thảo các Hợp đồng, tài liệu kinh doanh bất động sản và dịch vụ bất động sản, đại diện Pháp lý các giao dịch bất động sản, góp vốn, chuyển giao, chuyển nhượng, chuyển quyền, thế chấp, bảo lãnh, thu xếp vốn…

(vii) Đại diện giải quyết tranh chấp Dự án, tranh chấp giao dịch Bất động sản;

Công ty Luật Khai Phong

 

Law on land use right / infrastructure / construction and real estate

(i) Legal Consultation on policies and regulation of Vietnam Laws in investment and development real estate projects; Evaluation of the potential, prospects for success, achieving approval for a certain real estate projects of investors;, proposed solutions or adjustments to achieve official approvals and comment warning of obstacles, legal risks in the practices for investors in real estate;

(ii) Comprehensive legal consultation concerning to real estate, investment, development and trading in urban infrastructure, tourism , resort, urban area, industrial park, amusement park, golf courses project; single and complex buildings of office buildings, business centers, hotels, apartments…

(iii) Legal Consultant transactions for investment cooperation, contributing capital; enterprise model and owning and trading real estate projects flexibly between implementing and planning solution; propose project schedule on real Estate to save time and costs; legal advice related to cooperation, funding, construction, development, ownership, management and operation of estate objects.

(iv) Consultation with legal issues on investment procedures, project approval, approval of location, clearance, the boundary and technical infrastructure projects, approved by the planning and design of facilities, investment certificates, leasing and giving of land use rights, construction, fire prevention and fire fighting…;

(v) Legal advise and support the negotiation of agreements related to investment, project development and real estate business to investors, lenders, sponsors, contractors, management organization and development project, sales contract, transfer, lease, commercial leasing, construction contracts, installation; contract of real estate services ...

(vi) Legal advise, write real estate  documents or/and agreements; legal representation for real estate transactions, capital contribution, transfer, assign, transfer rights, mortgagee, guarantee, funding arrangement…

(vii) Representation for the resolution of disputation referring to projects and real estate transaction;

Khai Phong law limited company