22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Dịch vụ Pháp lý Pháp Luật Thương Mại, Hải quan & Xuất nhập khẩu ______________________________________________________________________________

Pháp luật Thương mại, Hải quan & Xuất nhập khẩu

Email In PDF.

 

 

(i) Tư vấn Pháp lý chính sách Thương mại, Hợp đồng mua bán hàng hoá, xuất nhập khẩu, vấn đề hạn chế, kinh doanh có điều kiện.

(ii) Tư vấn Pháp lý về các cam kết quốc tế, lộ trình mở cửa thị trường, tập quán, thông lệ Thương mại; các vấn đề Pháp lý về cạnh tranh, hạn chế, độc quyền, tập trung kinh tế trong cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh, áp dụng các biện pháp khẩn cấp; các vụ/việc về cạnh tranh,

(iii) Tư vấn tổ chức mạng lưới Chi nhánh, Văn phòng đại diện; xúc tiến thương mại và Đại diện Thương nhân, hoạt động Đại lý, uỷ thác Thương mại;

(iv) Tư vấn Pháp lý giao dịch thực hiện qua Sở giao dịch hàng hoá, giao dịch kỳ hạn và quyền chọn, Quảng cáo Thương mại, đấu giá, đấu thầu hàng hoá, dịch vụ, nhượng quyền Thương mại;

(v) Tư vấn và đại diện áp dụng các chế tài Thương mại buộc thực hiện, xử lý vi phạm, buộc bồi thường, đình chỉ, huỷ bỏ các giao dịch Thương mại; Đại diện giải quyết tranh chấp Thương mại và Tố tụng cạnh tranh.

(vi) Tư vấn thủ tục pháp lý liên quan đến tổ chức, hoạt động, đưa vào đưa ra hàng hóa tại các cảng chung chuyển, khu kinh tế, khu vực cửa khẩu, kho ngoại quan, kho bảo thuế, các vấn đề nhập khẩu theo dự án ưu đãi đầu tư;

(vii) Tư vấn về thuế xuất nhập khẩu, lộ trình miễn thuế, giảm theo các cam kết quốc tế và hoàn thuế;

Công ty Luật Khai Phong

 

Commercial, Customs and Import / Export Law

(i) Legal advising on trade policies, commodity sales contracts and import-export, the restricted problems, trading conditions.

(ii) Legal advising on international commitments, market opening schedule, custom, practices and other legal issues on competition, restriction, exclusive, economic cartel in competition, unfair competition, application of emergency measures, the competitive cases

(iii) Advising to organizing network of branches, representative offices, trade promotion and representative of merchants, agent activities, and the commercial trust.

(iv) Legal advising on transactions conducted through the Department of Commodities Transactions, deferring transaction, tendering, commercial advertising, auction, bidding of goods and services; commercial franchise

(v) Legal advising and representation to apply trade sanctions of forced implementation and handling of violations, demanding compensation, suspension, cancellation of commercial transactions; representatives of trade dispute settlement and competition litigation.

(vi) Advising legal procedures of transporting goods in the middle ports, economic zones, border areas, bonded warehouse, free duty warehouse and import problems under investment project.

(vii) Advising on import- export tax, duty-free and exemption roadmap under the international commitments and tax refund.

Khai Phong law limited company