22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Dịch vụ Pháp lý Pháp Luật Sở Hữu Trí Tuệ ______________________________________________________________________________

Pháp luật Sở hữu trí tuệ

Email In PDF.

 

(i) Nghiên cứu, tư vấn thực hiện việc xác lập cơ sở Pháp lý bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước: (1) Quyền Sở hữu công nghiệp với các đối tượng: Sáng chế; Kiểu dáng công nghiệp; thiết kế bố trí mạch tích hợp; Nhãn hiệu; Tên Thương mại; Chỉ dẫn Địa lý; Bí mật kinh doanh; Giống cây trồng vật nuôi, Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh; Tên miền quốc gia, quốc tế, và (2) Quyền tác giả và các quyền liên quan.

(ii) Tư vấn về Quyền Đăng ký, đánh giá, tra cứu khả năng bảo hộ, lựa chọn, đăng ký, theo dõi, bổ sung, giải trình, thẩm định, bảo mật và khiếu nại từ chối bảo hộ các quyền. Các hoạt động sửa đổi, duy trì, gia hạn, chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực của việc bảo hộ;

(iii) Tư vấn Pháp lý tổ chức, lựa chọn, cấp và thực hiện các quyền chuyển nhượng, chuyển giao, nhượng quyền, định giá, quản lý khai thác Thương mại Quyền Sở hữu trí tuệ;

(iv) Tư vấn và hỗ trợ bảo vệ và thực thi các quyền Sở hữu trí tuệ, giám sát, điều tra, ngăn chặn vi phạm, giải quyết các khiếu nại xâm phạm quyền, hành vi cạnh tranh không lành mạnh và bảo vệ các đối tượng Sở hữu trí tuệ;

(v) Khởi kiện bởi các biện pháp dân sự, hành chính, đề nghị kiểm soát xuất nhập khẩu đối với các hành vi xâm phạm Quyền Sở hữu trí tuệ;

Công ty Luật Khai Phong

 

Law on Intellectual property

(i) Research, consultations of establish a legal basis for protection of intellectual property rights domestically and abroad (1) Industrial property rights to objects: inventions; industrial designs, layout designs of integrated circuits; trademark; the name of trade, geographical indications, trade secrets, plant varieties and animal; rights against unfair competition, national domain name, international domain names; (2) Copyright and Related Rights

(ii) Advising on the registration right, evaluation, searching the capabilities for protection, selection, registration, monitoring, amending, explanation, evaluation, security and appeal the denial of protected rights; modifications, maintenance, extension, termination of invalidation of protection.

(iii) Legal consultant on organization, selection, supply and implement the right to assign, transfer, franchise, valuating, managing and exploring of commercial intellectual property rights.

(iv) Providing of consultation and support to protect and enforce intellectual property rights, monitoring, investigating and preventing violations, settle infringement claims; acts of unfair competition and protection of objects intellectual property.

(v) Proceeding lawsuit via the civil measures, administrative, proposed control method in importing and exporting  for infringement of intellectual property rights

Khai Phong law limited company