22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Đất đai, Xây dựng ______________________________________________________________________________

Mẫu Hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

Email In PDF.
MẪU HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT SỬ DỤNG CHUNG
(Ban hành kèm thông tư số: 03/2013/TT - BXD ngày 02/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Mẫu Hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật

Email In PDF.
MẪU HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG CHUNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
(Ban hành kèm thông tư số: 03/2013/TT - BXD ngày 02/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình

Email In PDF.

Phụ lục 20

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

Email In PDF.

Phụ lục 19

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

_________

Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị

Email In PDF.

Phụ lục 18

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

_________

Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình

Email In PDF.

Phụ lục 17

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cải tạo hoặc sửa chữa

Email In PDF.

Phụ lục 16

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

Email In PDF.

Phụ lục 14

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

_________

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị

Email In PDF.

Phụ lục 13

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

_________

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án

Email In PDF.

Phụ lục 12

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn công trình theo tuyến

Email In PDF.

Phụ lục 11

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

Trang 1