22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Năng lượng, Viễn thông ______________________________________________________________________________

Thông tư 12/2013/TT-BTTTT ngày 13/5/2013 hướng dẫn cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Email In PDF.
Thông tư số 12/2013/TT-BTTTT ngày 13 tháng 05 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Thông tư 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/3/2013 quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

Email In PDF.
Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 03 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

Thông tư 02/2013/TT-BTNMT ngày 1/3/2013 quy định việc lập bản đồ hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản

Email In PDF.
Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT ngày 01 tháng 03 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản

Thông tư 02/2013/TT-BTTTT ngày 22/1/2013 quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

Email In PDF.
Thông tư số 02/2013/TT-BTTTT ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

Thông tư 23/2012/TT-BTTTT ngày 19/12/2012 hướng dẫn về tem bưu chính

Email In PDF.
Thông tư số 23/2012/TT-BTTTT ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết thi hành hướng dẫn một số nội dung về tem bưu chính

Thông tư 22/2012/TT-BTTTT ngày 18/12/2012 quy định về phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng

Email In PDF.
Thông tư số 22/2012/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng

Thông tư 21/2012/TT-BTTTT ngày 17/12/2012 quy định hoạt động của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Email In PDF.
Thông tư số 21/2012/TT-BTTTT ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong các tổ chức quốc tế về bưu chính

Thông tư 17/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản

Email In PDF.
Thông tư số 17/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản

Thông tư 18/2012/TT-BTTTT ngày 15/11/2012 ban hành Danh mục doanh nghiệp viễn thông thống lĩnh thị trường

Email In PDF.
Thông tư số 18/2012/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với các dịch vụ viễn thông quan trọng

Thông tư 16/2012/TT-BTTTT ngày 30/10/2012 quy định phương pháp xác định giá thành dịch vụ viễn thông

Email In PDF.
Thông tư số 16/2012/TT-BTTTT ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định phương pháp xác định và chế độc báo cáo giá thành dịch vụ viễn thông

Thông tư 14/2012/TT-BTTTT ngày 12/10/2012 quy định giá cước thông tin di động mặt đất

Email In PDF.
Thông tư số 14/2012/TT-BTTTT ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định giá cước dịch vụ thông tin di động mặt đất

Trang 1