Skip to Content

Pháp Luật Ngân Hàng & Tín Dụng

(i)            Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý liên quan đến việc thành lập, quản lý, quản trị điều hành, kiểm soát nội bộ/rủi ro, tái cơ cấu, sáp nhập và tuân thủ pháp luật đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng ngân hàng và phi ngân hàng (Công ty/định chế tài chính).

(ii)           Tư vấn các khía cạnh pháp lý liên quan đến quy định cam kết gia nhập WTO, BTA, các hiệp định thương mại đa phương và song phương của Việt Nam và quy định của pháp luật Việt Nam trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng, thị trường vốn và dịch vụ Ngân hàng...

(iii)          Nghiên cứu, đánh giá, tư vấn về pháp lý trong việc thiết lập bộ máy, tổ chức nội bộ, các quy trình quản lý rủi ro nội bộ, kiểm soát nội bộ, kiểm soát kế toán/kiểm toán các đối tác tư vấn tài chính…đối tác của Khách hàng.

(iv)          Tư vấn về các vấn đề pháp lý, đánh giá khung pháp lý và rủi ro tài chính cho các tài trợ vốn, dự án, của giao dịch vay cho cả bên cho vay (kể cả đồng tài trợ) và bên vay trong các giao dịch của ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính hoạt động tại Việt nam, doanh nghiệp và bên vay tài trợ các dự án cơ sở hạ tầng, bất động sản, năng lượng, viễn thông, nhà máy sản xuất, tài trợ thương mại… các giao dịch tín dụng, Hợp đồng tín dụng, huy động vốn, huy động nguồn đầu tư tài chính, nguồn tài trợ tín dụng phi Ngân hàng; 

(v)           Tư vấn, đảm bảo tính pháp lý và hiệu lực pháp lý của các hợp đồng tín dụng, hợp đồng, tài liệu pháp lý cho mục đích ký hợp đồng tín dụng, giải ngân, hợp đồng bảo đảm, bao gồm cả việc đưa ra ý kiến pháp lý cho việc giải ngân, thế chấp, giao dịch bảo lãnh, bảo lãnh đối ứng. Tư vấn, hỗ trợ đăng ký giao dịch vay với Ngân hàng Nhà nước Việt nam, cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm và các cơ quan thẩm quyền khác cho giao dịch vay có yêu cầu;

(vi)          Tư vấn và hoàn thiện Pháp lý các Dự án vay vốn tín dụng; Báo cáo thẩm định pháp lý bên vay, tài sản bảo đảm; đề xuất bảo đảm cần thực hiện đối với bên vay, các hình thức và cơ cấu giao dịch vay giao dịch vay; soạn thảo các văn kiện pháp lý cho giao dịch và đại diện cho khách hàng đàm phán với đối tác trong giao dịch vay, các hợp đồng vay, hợp đồng bảo lãnh/ đối ứng, hợp đồng cầm cố, thế chấp nội dung tài liệu và các vấn đề pháp lý liên quan đến giao dịch vay và giao dịch bảo đảm.

(vii)        Hỗ trợ Pháp lý đàm phán, ký kết, thực hiện các Dự án vay vốn, Hợp đồng tín dụng, các vấn đề cho vay, thế chấp, bảo lãnh, giải ngân, đáo hạn, thanh lý Hợp đồng tín dụng.

(viii)       Tư vấn pháp lý, thực hiện các thủ tục thanh lý Hợp đồng, giải ngân bảo lãnh, giải quyết tranh chấp và khởi kiện thu hồi khoản vay