Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn đề nghị cấp thẻ phóng viên nước ngoài

Email In PDF.
Mẫu 05/BC-BNG: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI/CẤP LẠI/GIA HẠN THẺ PHÓNG VIÊN NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BNG ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Bộ Ngoại Giao về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số điều của Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu Đơn đề nghị hoạt động báo chí của văn phòng báo chí nước ngoài

Email In PDF.
Mẫu 04/BC-BNG: ĐƠN ĐỀ NGHỊ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, BÁO CHÍ CỦA VĂN PHÒNG BÁO CHÍ NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BNG ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Bộ Ngoại Giao về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số điều của Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu Đơn đề nghị cử phóng viên thường trú tại Việt Nam

Email In PDF.
Mẫu 03/BC-BNG: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CỬ PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BNG ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Bộ Ngoại Giao về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số điều của Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu Đơn đề nghị thành lập văn phòng báo chí thường trú tại Việt Nam

Email In PDF.
Mẫu 02/BC-BNG: ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG BÁO CHÍ THƯỜNG TRÚ TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BNG ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Bộ Ngoại Giao về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số điều của Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu Đơn đề nghị hoạt động báo chí tại Việt Nam

Email In PDF.
Mẫu 01/BC-BNG: ĐƠN ĐỀ NGHỊ HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BNG ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Bộ Ngoại Giao về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số điều của Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu Công văn

Email In PDF.
Mẫu 1.5 – Công văn
(Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

Mẫu Công văn

Email In PDF.
Mẫu 1.5 – Công văn
(Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

Mẫu Giấy mời

Email In PDF.
Mẫu 1.9 – Giấy mời
(Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

Mẫu Giấy giới thiệu

Email In PDF.
Mẫu 1.11 – Giấy giới thiệu
(Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

Mẫu Biên bản cuộc họp

Email In PDF.
Mẫu 1.12 – Biên bản
(Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ

Email In PDF.
Mẫu 1.13 – Giấy biên nhận
(Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

Trang 3