22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Thuế, Tài chính ______________________________________________________________________________

Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 quy định về trích khấu hao tài sản cố định

Email In PDF.
Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Thông tư 42/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 quy định lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại

Email In PDF.
Thông tư số 42/2013/TT-BTC ngày 11 tháng 04 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại

Thông tư 35/2013/TT-BTC ngày 1/4/2013 sửa đổi Thông tư 180/2010/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Email In PDF.
Thông tư số 35/2013/TT-BTC ngày 01 tháng 04 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Nghị định 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Email In PDF.
Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Thông tư 214/2012/TT-BTC ngày 6/12/2012 ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Email In PDF.
Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Thông tư 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 sửa đổi Thông tư 124/2011/TT-BTC về lệ phí trước bạ

Email In PDF.
Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 03 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Nghị định 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 sửa đổi Nghị định 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ

Email In PDF.
Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

Thông tư 28/2013/TT-BTC ngày 15/3/2013 điều chỉnh thuế xuất nhập khẩu xe ô tô chở người đã qua sử dụng

Email In PDF.
Thông tư số 28/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế xuất nhập khẩu xe ô tô chở người đã qua sử dụng quy định tại khoản 1, Điều 1 Quyết định 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định 05/2012/QĐ-UBND ngày 8/3/2012 ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà tại Hà Nội

Email In PDF.
Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 08 tháng 03 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Thông tư 16/2013/TT-BTC ngày 8/2/2013 hướng dẫn việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước

Email In PDF.
Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu

Thông tư 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 hướng dẫn kế toán áp dụng cho Đơn vị chủ đầu tư

Email In PDF.
Thông tư số 195/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho Đơn vị chủ đầu tư

Trang 1