22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Dịch vụ Pháp lý Pháp Luật Doanh Nghiệp, Tái cơ cấu, Sáp nhập & Mua lại ______________________________________________________________________________

Pháp luật Doanh nghiệp, Tái cơ cấu, Sáp nhập & Mua lại

Email In PDF.

 

 

(i) Tư vấn chi tiết về pháp luật Doanh nghiệp và địa vị Pháp lý của Doanh nghiệp. Quyền, nghĩa vụ và quan hệ của Doanh nghiệp trong hoạt động Kinh doanh và Pháp luật chuyên ngành liên quan;

(ii) Tư vấn Pháp lý các quan hệ liên kết Pháp lý Doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế, công ty mẹ con; Tư vấn các vấn đề Pháp lý về quản trị, tổ chức, quản lý, kiểm soát tranh chấp nội bộ, rà soát, đánh giá Pháp lý thực trạng Doanh nghiệp;

(iii) Tư vấn về quy mô, loại hình, ngành nghề, vốn Điều lệ, giấy phép kinh doanh có điều kiện soạn thảo và đàm phán các thỏa thuận cổ đông, điều lệ, hợp đồng liên quan đến thành lập, tái cơ cấu Doanh nghiệp và thay mặt nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục hành chính/pháp lý để thành lập Doanh nghiệp, tái cơ cấu Doanh nghiệp;

(iv) Tư vấn và đại diện cho nhà đầu tư đàm phán với các đối tác về nội dung tài liệu, các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức công ty, quyền biểu quyết, thẩm quyền và kiểm soát quyền của của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc… 

(v) Tư vấn Pháp lý toàn diện cho giao dịch mua cổ phần, góp vốn, chuyển nhượng vốn, chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi, tổ chức lại Doanh nghiệp, sáp nhập và mua lại (M&A);  Tư vấn về quy định hạn chế của pháp luật trong ngành/lĩnh vực, phân tích khả năng và triển vọng thành công của giao dịch, đạt được các phê chuẩn của cơ quan thẩm quyền đối với các giao dịch đặc biệt các vấn đề liên quan đến cơ cấu giao dịch, giao dịch làm thay đổi quyền kiểm soát, thâu tóm công ty, giao dịch có yếu tố Dự án và tài sản sở hữu của Công ty mục tiêu phức tạp, cách thức pháp lý thực thi các quyền tiếp quản, kiểm soát, chi phối và quyền điều hành Công ty mục tiêu;

(vi) Tư vấn, nghiên cứu, báo cáo thẩm định pháp lý doanh nghiệp mục tiêu trong giao dịch M&A (due diligence); hoạch định, khuyến nghị giải pháp, lộ trình pháp lý cho giao dịch, xác định và yêu cầu thực hiện nghĩa vụ, đề xuất giải pháp về thuế, sở hữu tài sản, sở hữu Công ty, nghĩa vụ hợp đồng, tuân thủ luật cạnh tranh, lao động và những rủi ro pháp lý phức tạp phát sinh trong giao dịch; Soạn thảo, đàm phán, đánh giá và tư vấn về nội dung văn kiện giao dịch, đàm phán hợp đồng và các văn kiện thỏa thuận Cổ đông. Thực hiện thủ tục hành chính/pháp lý cho toàn bộ giao dịch và tổ chức lại Doanh nghiệp sau giao dịch;

(vii) Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh, tư vấn hoạt động giải thể và phá sản;

(viii) Đại diện Pháp luật, Đại diện uỷ quyền Doanh nghiệp trong các quan hệ Pháp lý và cơ quan quản lý Nhà nước và đối tác.

Công ty Luật Khai Phong

 

Restructuring, Merger and Acquisition Enterprise Law

(i) Detailing consultation in Enterprises Law and legal position of Enterprises. Rights, duties and relationships of enterprises in doing business and Legal profession referring to its;

(ii) Consultation legal relationship between economic groups and its owned companies; legal administrations; organizing, managing and supervising internal disputes; review and analysis enterprises’ legal practice.

(iii) Consultation on the scale, type, sectors, charter capital; restricted business licenses; agreements with shareholders; company’ charter; Agreement concerning to establishing enterprise, restructuring companies; and on be half of investors to establishing and restructuring enterprises.

(iv) Consulting and authorized representative of the inventors to negotiate with partners for documents and issues referring company’s structure; voting rights; rights and supervising rights  of  Board and General Director…

(v) Comprehensive Legal Counseling transaction to buy shares or contribute capital; capital transfer; dividing-separating and jointing; converting and reorganize enterprises, mergers and acquisitions (M & A). Advising about restrictions on the law in sectors/ areas, analysis capabilities and prospects for success of the transaction; achieved or get approval of the authorized agencies for special deals related structure of  the transaction, the transaction change of control, acquisitions; transactions of projects involving complex assets of the company; legal access to enforce rights; control, govern and manage of the target company;

(vi) Consult, analysis and legal evaluation reports objectives in M & A, master planning, recommended solutions, roadmaps in legal transactions; identify and request obligations, propose tax solutions, property ownership, company ownership, contractual obligations, compliance with competition law, labor law and legal risks arising in complex transactions; writing, negotiation, review and advise on the contents of documents transactions, contract negotiations and the shareholder agreement documents. Perform administrative/ legal procedure for the entire transaction and reorganization of enterprise after transaction;

(vii) Consulting to settle dispute in doing business, counseling in dissolution and bankruptcy activities;

(viii) Legal representative, authorized representative of the enterprises in legal relationship, the State administrative relationships and partner relationships.

Khai Phong law limited company