Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác ______________________________________________________________________________

Mẫu Đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng

Email In PDF.
Mẫu số 6: Đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại
(Ban hành kèm theo Thông tư số 47 /2012/TT-BNNPTNT, ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mẫu Bảng kê mẫu vật rừng thông thường

Email In PDF.
Mẫu số 5: Bảng kê mẫu vật rừng thông thường
(Ban hành kèm theo Thông tư số 47 /2012/TT-BNNPTNT, ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mẫu Báo cáo đánh giá quần thể động vật rừng

Email In PDF.
Mẫu số 3: Báo cáo đánh giá quần thể động vật rừng thông thường
(Ban hành kèm theo Thông tư số 47 /2012/TT-BNNPTNT, ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Mẫu Thuyết minh phương án khai thác động vật rừng

Email In PDF.
Mẫu số 2: Thuyến minh phương án khai thác từ tự nhiên động vật rừng thông thường
(Ban hành kèm theo Thông tư số 47 /2012/TT-BNNPTNT, ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác động vật rừng

Email In PDF.
Mẫu số 1: Đề nghị cấp giấy phép khai thác từ tự nhiên động vật rừng thông thường
(Ban hành kèm theo Thông tư số 47 /2012/TT-BNNPTNT, ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Mẫu Công văn chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước

Email In PDF.
PHỤ LỤC 2: MẪU CÔNG VĂN CHẤP THUẬN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-NHNN ngày 13 tháng 9 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước)

Mẫu Đơn đề nghị chấp thuận việc niêm yết cổ phiếu

Email In PDF.
PHỤ LỤC 1: MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRONG NƯỚC (HOẶC NƯỚC NGOÀI)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-NHNN ngày 13 tháng 9 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước)

Mẫu Đăng ký kiểm tra thực hành tốt tiêu chuẩn GMP

Email In PDF.
PHỤ LỤC 4: MẪU BẢN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA
(Kèm theo Thông tư số 14/2012/TT-BYT ngày 31/8/2012 của Bộ Y tế)

Mẫu Báo cáo tình hình cung ứng, vi phạm trong đấu thầu

Email In PDF.
PHỤ LỤC 4: MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH CUNG ỨNG, VI PHẠM TRONG ĐẤU THẦU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BYT ngày 28 tháng 06 năm 2012)

Mẫu Bảng biểu giá chào thầu

Email In PDF.
PHỤ LỤC 1: BẢNG BIỂU GIÁ CHÀO THẦU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BYT ngày 28 tháng 06 năm 2012)

Mẫu Dự báo tình hình thu chi tiền mặt

Email In PDF.
DỰ BÁO TÌNH HÌNH THU CHI TIỀN MẶT
(Ban hành kèm theo Thông tư 23/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chế độ điều hòa tiền mặt, giao dịch tiền mặt)

Trang 6