22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Chứng Khoán & Thị trường vốn ______________________________________________________________________________

Một số nội dung chính trong hợp đồng hợp nhất, sáp nhập công ty quản lý quỹ

Email In PDF.

Phụ lục số 06

Một số nội dung chính trong hợp đồng hợp nhất, sáp nhập

(Ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

Một số nội dung chính trong phương án hợp nhất, sáp nhập công ty quản lý quỹ

Email In PDF.

Phụ lục số 05

Một số nội dung chính trong phương án hợp nhất, sáp nhập

(Ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

Nguyên tắc, phương pháp định giá công ty quản lý quỹ

Email In PDF.

Phụ lục số 04

Nguyên tắc, phương pháp định giá

(Ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

Nội dung chính trong phương án hợp nhất, sáp nhật công ty chứng khoán

Email In PDF.

Phụ lục XXI              

MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH TRONG PHƯƠNG ÁN HỢP NHẤT,

SÁP NHẬP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính)

Nội dung chính trong hợp đồng hợp nhất, sáp nhật công ty chứng khoán

Email In PDF.

Phụ lục XX             

MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH TRONG HỢP ĐỒNG HỢP NHẤT, SÁP NHẬP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính)

Nội dung cơ bản của hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán

Email In PDF.

Phụ lục XVI              

CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN GIỮA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ KHÁCH HÀNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính)

Bộ Tài chính phê duyệt Đề án tái cấu trúc các công ty chứng khoán

Email In PDF.

Ngày 10/1/2012, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 62/QĐ-BTC phê duyệt Đề án tái cấu trúc các công ty chứng khoán nhằm mục đích nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp và khả năng kiểm soát rủi ro của các công ty chứng khoán. Trên cơ sở đó, từng bước thu hẹp số lượng các công ty chứng khoán, đồng thời tăng cường khả năng, hiệu quả quản lý, giám sát đối với hoạt động công ty chứng khoán; mở cửa thị trường dịch vụ tài chính theo lộ trình hội nhập đã cam kết.

Đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán trên Trung tâm GDCK Hà nội

Email In PDF.

 - Trình tự thực hiện: 

 - Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Công ty chứng khoán đăng ký thành viên nộp Hồ sơ đăng ký thành viên cho Trung tâm GDCK Hà nội

Thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

1. Nộp hồ sơ

- Nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận đăng ký thay đổi người đại diện giao dịch đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Lưu ký Chứng khoán hoặc theo đường bưu điện

Thủ tục Đăng ký thay đổi thành viên lưu ký của nhà đầu tư nước ngoài

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện: 

1. Nộp hồ sơ

- Nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên lưu ký đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Lưu ký Chứng khoán hoặc theo đường bưu điện

Đăng ký thay đổi công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản giao dịch

Email In PDF.

Thủ tục: Đăng ký thay đổi công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản giao dịch

Trang 1