Skip to Content

Pháp Luật Tài chính & Thuế

(i). Nghiên cứu, tư vấn, phân tích tổng hợp và chi tiết Pháp luật thuế, các chính sách thuế, ảnh hưởng và giải pháp trong các giao dịch Đầu tư, Kinh doanh phát sinh và nội bộ Doanh nghiệp;

(ii). Tư vấn về pháp lý cho Doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh liên quan đến nghĩa vụ thuế:

Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế chuyển nhượng Dự án, chuyển nhượng vốn/chứng khoán; Thuế giá trị gia tăng; Thuế xuất khẩu – nhập khẩu; Thuế thu nhập cá nhân, Thuế chuyển nhượng vốn/chứng khoán/tài sản;

Thuế nhà thầu nước ngoài/thuế đối với tổ chức cá nhân nước ngoài không hiện diện thương mại tại Việt Nam; Thuế theo các hiệp định về thuế; và,

Thuế đối với tổ chức cá nhân đầu tư ra nước ngoài.

(iii). Tư vấn Pháp lý các yêu cầu tuân thủ và thực hiện các nghĩa vụ, nghiệp vụ thuế, kế toán, tài chính Doanh nghiệp;

(iv). Đại diện cho Doanh nghiệp trước cơ quan thuế, cơ quan tài chính, kiểm toán;

(v). Tư vấn Pháp lý hoạt động Kiểm toán, kiểm tra, quyết toán thuế, ổn định tài chính Doanh nghiệp;