22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Bất động sản ______________________________________________________________________________

Thông tư 228/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 hướng dẫn thành lập quỹ đầu tư bất động sản

Email In PDF.
Thông tư số 228/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đầu tư bất động sản

Thông tư số 12/2011/TT-BXD ngày 1/9/2011 chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản

Email In PDF.
Thông tư số 12/2011/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07/06/2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản

Thông tư số 15/2008/TT-BXD ngày 17/6/2008 về đánh giá, công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu

Email In PDF.
Thông tư số 15/2008/TT-BXD ngày ngày 17 tháng 6 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn đánh giá, công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu

Quyết định số 1408/QĐ-BXD ngày 4/12/2008 về đính chính Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD

Email In PDF.
Quyết định số 1408/QĐ-BXD ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc đính chính Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản

Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 09/05/2008

Email In PDF.
Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 09 tháng 05 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Quyết định số 137/2007/QĐ-UBND ngày 30/10/2007

Email In PDF.
Quyết định số 137/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thông tư số 192/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009

Email In PDF.
Thông tư số 192/2009/TT-BTC ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thí điểm việc nộp tiền sử dụng đất đối với dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị mới, dự án Khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp

Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 20/09/2009

Email In PDF.
Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 09 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 của Chính phủ về việc Phân loại đô thị

Thông tư liên tịch số 30/2009/TTLT-BXD-BKH ngày 22/07/2009

Email In PDF.
Thông tư liên tịch số 30/2009/TTLT-BXD-BKH ngày 22 tháng 07 năm 2009 của Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết một số điểm tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

Nghị định số 42/2009/NĐ-CP về việc phân loại đô thị

Email In PDF.
Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị

Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị mới, dự án Khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp

Email In PDF.
Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị mới, dự án Khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp

Trang 1