Công ty Luật Khai Phong

11/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật ______________________________________________________________________________

Luật Viên chức số 58/2010/QH12

Email In PDF.
Luật Viên chức số 58/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010

Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12

Email In PDF.
Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010

Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12

Email In PDF.
Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010

Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12

Email In PDF.
Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 

Luật Khiếu nại, Tố cáo 1998 đã sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2005

Email In PDF.
Luật Khiếu nại, Tố cáo số 09/1998/QH10 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 02 tháng 12 năm 1998

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12

Email In PDF.
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 03 tháng 06 năm 2008

Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12

Email In PDF.
Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11

Email In PDF.
Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003

Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính 1996 đã sửa đổi bổ sung năm 1998, 2006

Email In PDF.
Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính số được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, thông qua ngày 21 tháng 5 năm 1996

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2002 đã sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2008

Email In PDF.
Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH10 được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, thông qua ngày 2 tháng 7 năm 2002

Trang 1