KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác ______________________________________________________________________________

Mẫu Sổ đăng ký bán đấu giá tài sản

Email In PDF.
Sổ đăng ký bán đấu giá tài sản  (Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 6/12/2010 của Bộ Tư pháp)

Trang 88