22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Dịch vụ Pháp lý Pháp Luật Đầu Tư và Phát triển Dự án ______________________________________________________________________________

Pháp luật Đầu tư và phát triển Dự án

Email In PDF.


(i)  Hoạch định, báo cáo, cung cấp các giải pháp toàn diện về chính sách, môi trường Pháp lý của hoạt động Đầu tư và Dự án Đầu tư; Phân tích, thẩm định Pháp lý các quyết định Đầu tư, Dự án Đầu tư, đối tác và các quan hệ hợp tác Đầu tư - Kinh doanh;

(ii) Tư vấn Pháp lý hoạt động Đầu tư vốn, hợp tác đầu tư Hợp đồng BBC, BCC, BOT, BTO, BT, PPP, EPC, chuyển nhượng Dự án; Các hoạt động đầu tư thông qua quỹ đầu tư, các định chế tài chính khác; hoạt động uỷ thác Đầu tư, tư vấn hỗ trợ huy động vốn và thu xếp tài chính Dự án đầu tư;

(iii) Tư vấn về chính sách, lộ trình mở cửa thị trường, quy định thực hiện các cam kết của Việt nam với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), điều kiện và lĩnh vực kinh doanh trong lộ trình mở cửa thị trường cho nhà đầu tư với các tư vấn về lợi ích trong từng dự án, hoạt động kinh doanh;

(iv) Tư vấn soạn thảo và hoàn thiện Pháp lý văn kiện Dự án, tư vấn các thủ tục và hồ sơ yêu cầu đối với từng dự án đầu tư; kiểm tra về pháp lý, tính khả thi và tư vấn nội dung các tài liệu, văn kiện liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quản lý Nhà nước;

(v) Đại diện Pháp lý thực hiện các hoạt động Đăng ký Đầu tư, hỗ trợ thẩm tra Dự án với các điều kiện thuận lợi nhất; Tư vấn, tiếp xúc, vận động Pháp lý, thương lượng và đàm phán với các đối tác Đầu tư, cơ quan của Chính phủ, địa phương, giám sát, hỗ trợ Pháp lý thường xuyên cho Dự án;

(vi) Tư vấn hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký/thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thành lập Tổ chức kinh tế của nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài, liên doanh & đầu tư ra nước ngoài, tư vấn phân tích các trở ngại, rào cản pháp lý và các quy định của pháp luật về điều kiện các chấp thuận, cấp phép cần thiết của cơ quan thẩm quyền Việt nam đối với Dự án đầu tư; đề xuất các giải pháp điều chỉnh đối với nội dung Dự án nhằm đạt được các chấp thuận, cấp phép đó với các ưu đãi có lợi nhất cho Dự án;

(vii) Xử lý các vấn đề Hành chính của Dự án đầu tư, các vấn đề về quy hoạch, thẩm định thiết kế, thuê, giao nhận địa điểm đầu tư, xây dựng, các vấn đề ưu đãi đầu tư, đấu thầu, cấp phép, xuất nhập khẩu, giám định máy móc thiết bị, ngoại tệ, bảo hiểm, môi trường…;

(viii) Tư vấn Pháp lý và Giải quyết tranh chấp pháp sinh từ hoạt động Đầu tư, tạm ngừng, chấm dứt Dự án.

Công ty Luật Khai Phong

Investment and Development Project Law

(i) Making master plan, report, providing of comprehensive solutions referring to policy, legal environment of investment activity and investment projects; Analysis, Legal assessment  of the investment strategic, investment projects, partners and the investment - business partnership;

(ii) Legal advising for capital investment operation, investment co-operation with the BBC, BCC, BOT, BTO, BT, PPP, EPC, transfer projects; Investment activities through investment funds, the other financial institutions; Trust investment activities, supported consultancy the mobilization of capital and financial arrangements of the investment project;

(iii) Advising on policy, market opening roadmap, implementing provisions of Vietnam's commitments to the World Trade Organization (WTO), conditions and business sections in the opening market commitment for the investors with the benefits consultant in each project, business activities;

(iv) Advising for reviewing and completing the project documents Legal, consulting procedures and records required for each investment project: examination of legality, feasibility and content of counseling documents, documents related to the project in accordance with laws and in accordance with official practices;

(v) Legal Representative registered investment activities, support for verification projects with the most favorable conditions; Advising commercial contact, legal mobilization, negotiations and negotiating with clients’ partners, Government agencies, local offices, supervising, regular legal support for the projects;

(vi) Advising to prepare documents in  order for registration/ verification to get certificates of investment; establishment of economic organizations of domestic investors, foreign investors, venture & investment foreign; consultants and analyze the obstacles and legal barriers to the provisions of law on the conditions for official approval, issuing license required by the Vietnamese authorities for project investment; proposed solution to adjust the content to achieve project approval, licensing deals with the most beneficial to the project;

(vii) Handling administrative matters of the project investment, issues of master- plan, designing evaluation, leasing, handing over and receiving investment location; issues of investment incentives, bidding, licensing, Import/ export, inspection machinery, equipment, foreign currencies, insurance, environment…

(viii) Legal advising and resolve disputes arising from investment activities; suspension and termination of projects.

Khai Phong law limited company