22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Thương mại, Hải quan ______________________________________________________________________________

Mẫu Giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú vào nhà ở

Email In PDF.

Mẫu TT02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2013)

Mẫu Giấy bảo lãnh

Email In PDF.

Mẫu N20

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2013)

Mẫu Tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực

Email In PDF.

Mẫu (Form) N19

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2013)

Mẫu Đơn đề nghị cấp phép vào khu vực biên giới cho nước ngoài

Email In PDF.

Mẫu N15A

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2013)

Mẫu Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú

Email In PDF.

Mẫu N13

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2013)

Mẫu Phiếu khai báo tạm trú

Email In PDF.

Mẫu (Form) N12

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2013)

Mẫu Phiếu yêu cầu điện báo

Email In PDF.

Mẫu N4E

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2013)

Mẫu Báo cáo tình hình tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng

Email In PDF.

PHỤ LỤC IX

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH TẠM NHẬP TÁI XUẤT HÀNG HÓA ĐÃ QUA SỬ DỤNG

(áp dụng đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Thông tư này)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Bộ Công Thương)

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép tạm nhập tái xuất

Email In PDF.

PHỤ LỤC VIII

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TẠM NHẬP TÁI XUẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Bộ Công Thương)

Mẫu Đơn đề nghị cấp mã số tạm nhập tái xuất hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt

Email In PDF.

PHỤ LỤC VI

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ TẠM NHẬP TÁI XUẤT HÀNG CÓ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Bộ Công Thương)

Mẫu Đơn đề nghị cấp mã số tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh

Email In PDF.

PHỤ LỤC V

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ TẠM NHẬP TÁI XUẤT HÀNG THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Bộ Công Thương)

Trang 1