KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác ______________________________________________________________________________

Mẫu Báo cáo định kỳ tai nạn hàng hải

Email In PDF.
Phụ lục III: Báo cáo định kỳ tai nạn hàng hải
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2012/TT-BGTVT ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Mẫu Báo cáo khẩn tai nạn hàng hải

Email In PDF.
Phụ lục I: Báo cáo khẩn tai nạn hàng hải
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2012/TT-BGTVT ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải)

Mẫu Hợp đồng bán tín phiếu kho bạc trực tiếp cho NHNN

Email In PDF.
PHỤ LỤC 3: MẪU HỢP ĐỒNG BÁN TÍN PHIẾU KHO BẠC TRỰC TIẾP CHO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 106/2012/TTLT-BTC-NHNN ngày 28/6/2012 hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Mẫu Thông báo kết quả đấu thầu tín phiếu

Email In PDF.
PHỤ LỤC 2: MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU CỦA SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 106/2012/TTLT-BTC-NHNN ngày 28/6/2012 hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Mẫu Đăng ký đấu thầu tín phiếu kho bạc

Email In PDF.
PHỤ LỤC 1: BẢN ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 106/2012/TTLT-BTC-NHNN ngày 28/6/2012 hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Mẫu Đơn đề nghị nhận lại các giấy tờ đã nộp

Email In PDF.
PHỤ LỤC II: ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬN LẠI CÁC GIẤY TỜ ĐÃ NỘP
(Ban hành kèm theo Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ)

Mẫu Đơn đề nghị cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

Email In PDF.
PHỤ LỤC I: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ)

Mẫu Biểu báo cáo kế hoạch cung ứng dịch vụ bưu chính công ích

Email In PDF.
PHỤ LỤC 01a - MẪU BIỂU BÁO CÁO KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2012/TT-BTTTT ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

Mẫu Báo cáo hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

Email In PDF.
PHỤ LỤC 11: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀNG TRANG SỨC, MỸ NGHỆ (Áp dụng cho các doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ theo Giấy phép của Chi nhánh NHNN)
(Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 05 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng)

Mẫu Báo cáo tình hình kinh doanh vàng miếng

Email In PDF.
PHỤ LỤC 10: BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH, MUA BÁN VÀNG MIẾNG (Áp dụng cho doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng)
(Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 05 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng)

Mẫu Báo cáo tình hình khai thác vàng nguyên liệu

Email In PDF.
PHỤ LỤC 9: BÁO CÁO TÌNH HÌNH KHAI THÁC VÀ NHẬP KHẨU/XUẤT KHẨU VÀNG NGUYÊN LIỆU (Áp dụng cho doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khai thác vàng và doanh nghiệp có giấy phép khai thác vàng)
(Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 05 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng)

Trang 8