22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác ______________________________________________________________________________

Mẫu báo cáo kết quả chào bán/phát hành chứng chỉ quỹ

Email In PDF.

Phụ lục số 21

Mẫu báo cáo kết quả chào bán/phát hành chứng chỉ quỹ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

Mẫu thông báo thanh toán lợi tức gửi cho các nhà đầu tư

Email In PDF.

Phụ lục số 20

Mẫu thông báo thanh toán lợi tức gửi cho các nhà đầu tư

(Ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

Mẫu Bản cung cấp thông tin thành viên của quỹ

Email In PDF.

Phụ lục số 19

Bản cung cấp thông tin

(Ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

Mẫu Báo cáo của ngân hàng giám sát

Email In PDF.

Phụ lục số 18

Báo cáo của ngân hàng giám sát

(Ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ

Email In PDF.

Phụ lục số 17

 

Mẫu báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

Thông báo về giá trị tài sản ròng quỹ đóng

Email In PDF.

Phụ lục số 16

Thông báo về giá trị tài sản ròng quỹ đóng 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

Mẫu bản cáo bạch tóm tắt của quỹ

Email In PDF.

Phụ lục số 14

 

Mẫu bản cáo bạch tóm tắt của quỹ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

Mẫu bản cáo bạch của quỹ

Email In PDF.

Phụ lục số 13

 

Mẫu bản cáo bạch của quỹ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

Mẫu danh sách thành viên quỹ

Email In PDF.

Phụ lục số 12

Mẫu danh sách thành viên

(Ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

Mẫu điều lệ quỹ

Email In PDF.

Phụ lục số 11

Mẫu điều lệ quỹ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

Mẫu Báo cáo kết quả giải thể quỹ

Email In PDF.

Phụ lục số 10

 

Báo cáo kết quả giải thể quỹ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

Trang 1