KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu báo cáo tài sản của quỹ trước và sau khi hợp nhất, sáp nhập ______________________________________________________________________________

Mẫu báo cáo tài sản của quỹ trước và sau khi hợp nhất, sáp nhập

Email In PDF.

Phụ lục số 08

Mẫu báo cáo tài sản của quỹ trước và sau khi hợp nhất, sáp nhập

(Ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

 

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ TRƯỚC VÀ SAU

KHI HỢP NHẤT, SÁP NHẬP

 

1.   Tên công ty quản lý quỹ:

2.   Tên ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký:

3.   Tên các quỹ bị hợp nhất, sáp nhập

4.   Ngày lập báo cáo:

                                                                                             Đơn vị tính:....VND

 

 

 

 

STT

 

 

 

CHỈ TIÊU

Trước khi hợp nhất, sáp nhập

Sau khi hợp nhất, sáp nhập

 

 

Chênh lệch

 

 

Quỹ ...

Quỹ...

Quỹ....

Quỹ ...

 

 

(1)

(2)

(3)

(n)

(n+1) = (n)-(1)-(2)-(3)-...

 

 

TÀI SẢN

 

 

1.

Tiền và các khoản tương đương tiền

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Tiền

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Tiền gửi ngân hàng

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Các khoản tương đương tiền

 

 

 

 

 

 

 

2.

Các khoản đầu tư (kê chi tiết)

 

 

 

 

 

 

 

3.

Cổ tức được nhận

 

 

 

 

 

 

 

4.

Lãi được nhận

 

 

 

 

 

 

 

5.

Tiền bán chứng khoán chờ thu

(kê chi tiết)

 

 

 

 

 

 

 

6.

Các khoản phải thu khác

 

 

 

 

 

 

 

7.

Các tài sản khác

 

 

 

 

 

 

 

A

Tổng tài sản

 

 

 

 

 

 

 

NỢ

 

 

1.

Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)

 

 

 

 

 

 

 

2.

Các khoản phải trả khác

 

 

 

 

 

 

 

B

Tổng nợ

 

 

 

 

 

 

 

Tài sản ròng của quỹ (A –B)

 

 

 

 

 

 

 

C

Tổng số chứng chỉ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

D

NAV/chứng chỉ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

Đại diện có thẩm quyền

ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Giám đốc (Tổng giám đốc)

công ty quản lý quỹ

(ký,ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy