22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Bất động sản ______________________________________________________________________________

Mẫu Nội quy quản lý sử dụng Nhà chung cư

Email In PDF.
Nội quy quản lý sử dụng Nhà chung cư

Mẫu Văn bản của các cơ sở đào tạo về môi giới, định giá, quản lý sàn giao dịch BĐS

Email In PDF.
PHỤ LỤC 10: MẪU VĂN BẢN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO VỀ MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ, QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN GỬI SỞ XÂY DỰNG ĐỊA PHƯƠNG TRƯỚC KHI ĐÀO TẠO ĐỂ THEO DÕI CẤP CHỨNG CHỈ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 05 năm 2008 của Bộ Xây dựng)

Mẫu báo cáo về danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản

Email In PDF.
PHỤ LỤC 9: MẪU BÁO CÁO CỦA SỞ XÂY DỰNG GỬI BỘ XÂY DỰNG VỀ DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐÃ ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ (6 THÁNG 1 LẦN)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 05 năm 2008 của Bộ Xây dựng)

Mẫu Quyết định cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản

Email In PDF.
PHỤ LỤC 8: MẪU QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 05 năm 2008 của Bộ Xây dựng)

UBND TỈNH...
SỞ XÂY DỰNG

-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số:....... /QĐ-SXD

......, ngày....... tháng...... năm.........

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG VỀ VIỆC: CÔNG NHẬN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI (ĐỊNH GIÁ) BẤT ĐỘNG SẢN

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Kinh doanh BĐS;
Căn cứ Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản.
Xét đề nghị của …………….. tại kết quả kiểm tra hồ sơ xin cấp chứng chỉ môi giới (định giá) số ... ngày ...tháng... năm....,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới (định giá) bất động sản trên địa bàn tỉnh (thành phố)...

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. các Sở, Ban ngành có liên quan, cá nhân được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBND tỉnh… (để b/c);
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- Lưu.

GIÁM ĐỐC
(Ký tên; đóng dấu)

 

Mẫu kết quả thẩm định hồ sơ cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản

Email In PDF.
PHỤ LỤC 7: MẪU KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 05 năm 2008 của Bộ Xây dựng)

Mẫu Đơn xin cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản

Email In PDF.
PHỤ LỤC 6: MẪU ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI; ĐỊNH GIÁ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 05 năm 2008 của Bộ Xây dựng)

Mẫu Văn bản xác nhận của Sàn giao dịch BĐS về BĐS đã được giao dịch

Email In PDF.
PHỤ LỤC 4: MẪU VĂN BẢN XÁC NHẬN CỦA SÀN GIAO DỊCH BĐS VỀ BĐS ĐÃ ĐƯ­ỢC GIAO DỊCH QUA SÀN GIAO DỊCH BĐS KHI LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU BĐS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 05 năm 2008 của Bộ Xây dựng)

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án

Email In PDF.
PHỤ LỤC 3: MẪU VÀ CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI,DỰ ÁN KHU NHÀ Ở, DỰ ÁN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 05 năm 2008 của Bộ Xây dựng)

Mẫu Bản cam kết khi được nhận chuyển nhượng dự án

Email In PDF.
PHỤ LỤC SỐ 2: MẪU VĂN BẢN CAM KẾT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN) KHU ĐÔ THỊ MỚI, DỰ ÁN KHU NHÀ Ở, DỰ ÁN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 05 năm 2008 của Bộ Xây dựng)

Mẫu Đơn xin chuyển nhượng dự án

Email In PDF.
PHỤ LỤC 1: MẪU ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI, DỰ ÁN KHU NHÀ Ở, DỰ ÁN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 05 năm 2008 của Bộ Xây dựng)

Mẫu đơn xin thuê đất

Email In PDF.
Đơn xin thuê đất: (Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 03 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Trang 1