22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Dịch vụ Pháp lý Pháp Luật Ngân Hàng & Tín Dụng ______________________________________________________________________________

Pháp luật Ngân hàng & Tín dụng

Email In PDF.

 

(i) Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý liên quan đến việc thành lập, quản lý, quản trị điều hành, kiểm soát nội bộ/rủi ro, tái cơ cấu, sáp nhập và tuân thủ pháp luật đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng ngân hàng và phi ngân hàng (Công ty/định chế tài chính).

(ii) Tư vấn các khía cạnh pháp lý liên quan đến quy định cam kết gia nhập WTO, BTA, các hiệp định thương mại đa phương và song phương của Việt Nam và quy định của pháp luật Việt Nam trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng, thị trường vốn và dịch vụ Ngân hàng...

(iii) Nghiên cứu, đánh giá, tư vấn về pháp lý trong việc thiết lập bộ máy, tổ chức nội bộ, các quy trình quản lý rủi ro nội bộ, kiểm soát nội bộ, kiểm soát kế toán/kiểm toán các đối tác tư vấn tài chính…đối tác của Khách hàng.

(iv) Tư vấn về các vấn đề pháp lý, đánh giá khung pháp lý và rủi ro tài chính cho các tài trợ vốn, dự án, của giao dịch vay cho cả bên cho vay (kể cả đồng tài trợ) và bên vay trong các giao dịch của ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính hoạt động tại Việt nam, doanh nghiệp và bên vay tài trợ các dự án cơ sở hạ tầng, bất động sản, năng lượng, viễn thông, nhà máy sản xuất, tài trợ thương mại… các giao dịch tín dụng, Hợp đồng tín dụng, huy động vốn, huy động nguồn đầu tư tài chính, nguồn tài trợ tín dụng phi Ngân hàng; 

(v) Tư vấn, đảm bảo tính pháp lý và hiệu lực pháp lý của các hợp đồng tín dụng, hợp đồng, tài liệu pháp lý cho mục đích ký hợp đồng tín dụng, giải ngân, hợp đồng bảo đảm, bao gồm cả việc đưa ra ý kiến pháp lý cho việc giải ngân, thế chấp, giao dịch bảo lãnh, bảo lãnh đối ứng. Tư vấn, hỗ trợ đăng ký giao dịch vay với Ngân hàng Nhà nước Việt nam, cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm và các cơ quan thẩm quyền khác cho giao dịch vay có yêu cầu;

(vi) Tư vấn và hoàn thiện Pháp lý các Dự án vay vốn tín dụng; Báo cáo thẩm định pháp lý bên vay, tài sản bảo đảm; đề xuất bảo đảm cần thực hiện đối với bên vay, các hình thức và cơ cấu giao dịch vay giao dịch vay; soạn thảo các văn kiện pháp lý cho giao dịch và đại diện cho khách hàng đàm phán với đối tác trong giao dịch vay, các hợp đồng vay, hợp đồng bảo lãnh/ đối ứng, hợp đồng cầm cố, thế chấp nội dung tài liệu và các vấn đề pháp lý liên quan đến giao dịch vay và giao dịch bảo đảm.

(vii) Hỗ trợ Pháp lý đàm phán, ký kết, thực hiện các Dự án vay vốn, Hợp đồng tín dụng, các vấn đề cho vay, thế chấp, bảo lãnh, giải ngân, đáo hạn, thanh lý Hợp đồng tín dụng.

(viii) Tư vấn pháp lý, thực hiện các thủ tục thanh lý Hợp đồng, giải ngân bảo lãnh, giải quyết tranh chấp và khởi kiện thu hồi khoản vay

Công ty Luật Khai Phong

 

Law on Banking and Credit

(i) Comprehensive advising legal issues related to the establishment, management, executive management, internal control/ risk, restructuring, merger and legal compliance for activities of credit organizations, banks and non-banking organizations (Company/ financial institutions).

(ii) Advising legal aspects related to the WTO commitment, BTA, the multilateral/ bilateral trade agreements and Vietnam's laws and regulations in the bank business, capital markets and banking services ...

(iii) Research, evaluation, legal advice in setting up the structure, internal organization, processes, internal risk management, internal controls, accounting control/ audit for financial counseling partners of customers.

(iv) Advising on the legal issues, reviews the legal framework and financial risks for financing projects, the loan transaction for both the lenders and borrowers (including co-financing) in the transactions of commercial banks, other financial organizations operating in Vietnam, the borrower of infrastructure projects, real estate, energy, telecommunications, manufacturing , trade finance ... the credit transaction, the credit contract, capital mobilization, mobilization of financial investment, funding from non-bank credit resource;

(v) Advising, ensuring legal effect of the credit contracts, contracts, legal documents for the purpose of signing credit contracts, disbursement, security contracts, including commenting legal opinions for the disbursement, mortgage, guarantee transactions, the counter-guarantee. Advising, supporting loan transaction registration at the State Bank of Vietnam, the agencies of registry of security transactions and other authorities to request loan transactions;

 

(vi) Advising and completing the project legal credit loans; legal evaluation report the borrower, the security property; proposed kind of securities for the borrower, the form and structure loan transaction loan transaction; drafting legal documents for the transaction and represent on be half of clients in negotiations with trading partners in the loan contract, contract of guarantee/ counter contract, mortgage, document content and the legal issues related to loan transactions and secured transactions.

(vii) Legal support in negotiating, signing  and implementing of the project loans, credit agreements, other issue of loans, mortgage, disbursement, maturity and liquidation of credit agreements.

(viii) Legal advising and implementing of procedures for the liquidation of contracts, disbursement guarantees, dispute settlement and lawsuit for loan recovery.

Khai Phong law limited company