22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Pháp luật Sở hữu trí tuệ ______________________________________________________________________________

Thông tư 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/2/2013 sửa đổi Thông tư 01/2007/TT-BKHCN về sở hữu công nghiệp

Email In PDF.
Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/07/2010 và Thông tư 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/07/2011

Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/2/2013 hướng dẫn bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

Email In PDF.
Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL ngày 13/12/2012 hướng dẫn giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Email In PDF.
Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Nghị định 109/2011/NĐ-CP ngày 2/12/2011 sửa đổi Nghị định 47/2009/NĐ-CP

Email In PDF.
Nghị định số 109/2011/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 47/2009/NĐ-CP ngày 13/05/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 về quyền tác giả và quyền liên quan

Email In PDF.
Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 09 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2006/NĐ-CP ngày 21/09/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 về kiểm tra hàng hóa nhập khẩu

Email In PDF.
Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18 tháng 06 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 sửa đổi, bổ sung Thông tư 17/2009/TT-BKHCN

Email In PDF.
Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/2/2007 hướng dẫn Nghị định 103/2006/NĐ-CP

Email In PDF.
Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 sửa đổi Nghị định 105/2006/NĐ-CP

Email In PDF.
Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2010 về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Email In PDF.
Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006

Email In PDF.
Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Trang 1