Skip to Content

Nghiên Cứu Chính Sách Đầu Tư & Pháp Lý

(i). Công ty tạo điều kiện tối đa cho việc tích luỹ và phát triển các giá trị, tri thức Luật học, văn hoá Pháp lý và áp dụng Pháp luật trong hoạt động tham vấn thực tiễn.

(ii). Công ty thường xuyên cử Luật sư, chuyên gia tham gia các hoạt động nghiên cứu, tư vấn chính sách, góp ý dự thảo quy định của Pháp luật, tham gia các Đề án, Đề tài nghiên cứu về lập pháp, hành pháp của Quốc hội, Chính phủ;

(iii). Chúng tôi vinh hạnh chia sẻ với Khách hàng các nghiên cứu chuyên sâu về chính sách Đầu tư và Pháp lý thông qua các Báo cáo Tham vấn, Chỉ dẫn Pháp lý, cung cấp thông tin Đầu tư, Pháp luật;