KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Đơn đề nghị cử phóng viên thường trú tại Việt Nam ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn đề nghị cử phóng viên thường trú tại Việt Nam

Email In PDF.
Mẫu 03/BC-BNG: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CỬ PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BNG ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Bộ Ngoại Giao về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số điều của Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu 03/BC-BNG
Form 03/BC-BNG

(Tên cơ quan báo chí nước ngoài)
(Name of the foreign media organisation)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CỬ PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ TẠI VIỆT NAM
APPLICATION FORM
FOR ASSIGNING THE RESIDENT CORRESPONDENT TO VIET NAM

 

……………., ngày ….. tháng ….. năm …….
(dd/mm/yyyy)

 

Kính gửi:

Bộ Ngoại giao
Nước CHXHCN Việt Nam

To:

The Ministry of Foreign Affairs
Socialist Republic of Vietnam

 

1. Cơ quan báo chí/Media organisation:....................................................................

2. Địa chỉ/Address:.....................................................................................................

3. Điện thoại/Tel:………………………….Fax:……………………….. Email:..............

4. Tên phóng viên thường trú được cử/Name of the assigned correspondent(s):

..................................................................................................................................

5. Cơ quan báo chí (tên cơ quan báo chí) …………… cam kết phóng viên thường trú tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam.
The foreign media organisation (name of the organization) ….. hereby affirms that the resident correspondent(s) will comply fully with Vietnamese laws and regulations.

 

 

Đại diện có thẩm quyền của cơ quan báo chí nước ngoài
(Authorized representative of the applying organisation)
(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)
(Signature, full name, and seal)

 
YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy