22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Luật Khai Phong Nguyên tắc của tổ chức hành nghề luật sư ______________________________________________________________________________

Nguyên tắc của Tổ chức hành nghề Luật sư

Email In PDF.

 

 

I. Tuân thủ Hiến pháp và Pháp luật, các Quy định, Quy tắc của Liên Đoàn Luật sư Việt Nam, chịu trách nhiệm trước Pháp luật về hoạt động của Tổ chức hành nghề Luật sư;

II. Quyết định tự chủ và độc lập việc cung cấp và thực hiện các Dịch vụ Pháp lý phù hợp với Giấy Đăng ký hoạt động của Công ty;

III. Tuân thủ triệt để các quyền và nghĩa vụ, nội dung và trách nhiệm đã cam kết với Khách hàng; không cung cấp Dịch vụ Pháp lý, thực hiện các hoạt động nghề nghiệp trái các quy định của Pháp luật, không thực hiện Dịch vụ Pháp lý cho các Khách hàng có quyền lợi đối lập nhau.

IV. Chủ động Quyết định phương án, nghiên cứu chuyên môn, áp dụng quy trình, phương pháp cung cấp, nội dung thực hiện và quản lý Dịch vụ Pháp lý, nhằm hoàn thành hiệu quả và chuyên nghiệp các Dịch vụ Pháp lý;

V. Công ty thiết lập cơ chế bảo mật tuyệt đối cơ sở dữ liệu, từ chối mọi yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, Công ty chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin về vụ, việc của Khách hàng, trừ trường hợp quy định của Pháp luật yêu cầu/buộc phải cung cấp.

VI. Mọi quan điểm, phát ngôn, hồ sơ, tài liệu chính thức của Công ty về Dịch vụ Pháp lý, các vấn đề của Khách hàng hoặc các vấn đề liên quan chỉ được xác nhận hoặc thực hiện bởi Người có thẩm quyền theo quyết định của Luật sư điều hành Công ty. Công ty tuyên bố không chịu trách nhiệm đối với các hậu quả, giao dịch phát sinh từ việc không tuân thủ hoặc trái nguyên tắc này.

VII. Công ty thực hiện chế độ bảo hiểm nghề nghiệp Luật sư, bảo đảm và bảo vệ quyền và lợi ích của Luật sư Cộng sự, các Chuyên gia, Cán bộ, Nhân viên làm việc tại Công ty theo quy định của Pháp luật; Bồi thường thiệt hại đối với Bên thứ ba do lỗi Luật sư của Công ty gây ra trong việc thực hiện cung cấp Dịch vụ Pháp lý trừ trường hợp (i) có thoả thuận khác hoặc riêng về trách nhiệm giữa Luật sư, Công ty và Khách hàng hoặc (ii) các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Pháp luật;

VIII. Luật sư, các Cộng sự, Chuyên gia, Cán bộ, Nhân viên làm việc tại Công ty (không phân biệt Thành viên, Cộng sự hay theo Hợp đồng) được cung cấp và nghiên cữu kỹ tài liệu này, đã hiểu rõ, thừa nhận và tuân thủ các cam kết về quyền và nghĩa vụ, nguyên tắc hành nghề của Công ty.

Công ty Luật Khai Phong

 

Principle of KPLC as organization in which lawyers set up in practice.

I. Complying with Constitutional Law and  Laws, state regulations and rule of Vietnam Bar Federation, being responsible for the organization in which lawyers set up in practice.

II. Self– control decision and independent providing and practice legal service which is suitable for business registration Certificate.

III. Complying with rights and obligations, terms and conditions responsibilities that committed to clients; we must not provide illegal services in practice professional activity; we don’t perform legal services for clients have interests conflicted with each other.

IV. Self-motivated decision plan, professional research, procedure application, method for items and management of legal services, to implement legal services effectively and professionally

V. We set up mechanism to keep secrets absolutely database, refuse every requirements of providing information, documents. We are responsible for protecting clients’ information concerned, unless law have other stipulated.

VI. The company’ opinions, statements, records, official documents about legal services, clients’ references concerned only are confirmed or practiced by authorized person according to  our company’s CEO lawyers. The company states not responsibility for consequences arising from the transaction does not comply with or contrary to this principle.

VII. The company applies professional insurance for Lawyers, ensure and protect rights and interests of co- partners’ lawyers, experts, officers and clerks who are working at KPLC as defined by Vietnamese Laws. Compensation payment of damages to the third party caused directly by KPLC’ lawyers’ failure in providing legal services, excepting: (i) have other agreement or have especial agreement of lawyers, company and clients; (ii) other Force Majeure as defined by law.

VIII. Lawyers, partners, experts, officers, clerks  who are working (including members, partners or persons working as defined by labour contracts) are provided and researched deeply this document, have appreciated, accepted and complied with commitment of rights and obligations, the company’s professional rules.

Khai Phong law limited company