KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Đơn đề nghị chấp thuận trợ lý báo chí ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn đề nghị chấp thuận trợ lý báo chí

Email In PDF.
Mẫu 06/BC-BNG: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN TRỢ LÝ BÁO CHÍ/CỘNG TÁC VIÊN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BNG ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Bộ Ngoại Giao về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số điều của Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu 06/BC-BNG
Form 06/BC-BNG

(Tên cơ quan báo chí nước ngoài)
(Name of the foreign media organisation)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN TRỢ LÝ BÁO CHÍ/CỘNG TÁC VIÊN
REQUEST FORM FOR NEWS ASSISTANT/STRINGER

 

……………., ngày ….. tháng ….. năm …….
(dd/mm/yyyy)

 

Kính gửi:

Bộ Ngoại giao
Nước CHXHCN Việt Nam

To:

The Ministry of Foreign Affairs
Socialist Republic of Vietnam

 

1. Văn phòng báo chí thường trú/ Foreign media resident office:.............................

2. Địa chỉ/Address:...................................................................................................

3. Điện thoại/Tel:………………………….Fax:……………………….. Email:.............

4. Đề nghị chấp thuận cho ông/bà Request for Mr/Mrs:...........................................

Ngày sinh/Date of birth:............................................................................................

Số Hộ chiếu hoặc CMT/Passport of ID number:.......................................................

làm việc dưới hình thức/to work as:

Trợ lý báo chí/News assistant:

 

Cộng tác viên/Stringer:

 

trong khoảng thời gian từ/for the period form ……………………… đến/to…………

5. Văn phòng thường trú (tên cơ quan báo chí) ……………. cam kết trợ lý báo chí của văn phòng báo chí thường trú tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.
The media resident office (name of the media organization)….. hereby affirms that the news assistant(s)/stringer(s) hired by itself will comply fully with Vietnamese laws and regulations.

 

 

Đại diện văn phòng báo chí nước ngoài
Representative of the foreign media’s resident office
(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)
(Signature, full name and seal)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy