22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Dịch vụ Pháp lý Pháp Luật về Hợp đồng ______________________________________________________________________________

Pháp luật về Hợp đồng

Email In PDF.

 

(i) Tư vấn các vấn đề pháp lý về hợp đồng; đánh giá, tư vấn và lộ trình và chiến lược đàm phán hợp đồng; nghiên cứu, tư vấn các cơ sở Pháp lý, thẩm định toàn bộ Hồ sơ pháp lý, cung cấp ý kiến pháp lý chi tiết liên quan đến các thỏa thuận Hợp đồng trong các lĩnh vực Đầu tư, Kinh doanh, Thương mại;

(ii) Tư vấn pháp lý về hình thức và xây dựng cấu trúc Hợp đồng, luật điều chỉnh, bảo đảm thực hiện hợp đồng, lựa chọn cơ quan/cơ chế giải quyết tranh chấp, các quy định về giải quyết tranh chấp, xung đột pháp luật, cơ cấu điều khoản, cơ cấu quyền và nghĩa vụ, giải pháp pháp lý tối ưu cho khách hàng về xử lý rủi ro, tranh chấp và nghĩa vụ thuế;

(iii) Thẩm định về pháp lý đối tác ký Hợp đồng, tài sản và đối tượng Hợp đồng, kiểm tra và tư vấn pháp lý các văn kiện Pháp lý liên quan đến Hợp đồng;

(iv) Đại diện theo ủy quyền hoặc hỗ trợ đàm phán, thương lượng, ký kết Hợp đồng; Tư vấn, đại diện Pháp lý hỗ trợ giải quyết tranh chấp Hợp đồng;

Công ty Luật Khai Phong

 

Law on Contract

(i) Advising on legal issues contract such as  evaluation, consulting and roadmap and strategic negotiate on terms and articles of  contract; research, advising legal basis, evaluating all legal documents, provide detailed legal opinion related to the agreement in the areas of Investment, Business, Commerce;

(ii) Legal advice on the form and structure of contract, governing law, contract performance ensure and selecting agency/ dispute resolution mechanisms; propose provisions on dispute settlement, conflict of laws, terms, rights and obligations structure; legal optimum solution for clients on risk handling litigation and tax obligations;

(iii) Legal evaluation about partnership contract, property and objects of contract; inspection and legal advice about legal documents relating to the contract;

(iv) Act as authorized representative or support in negotiating and signing contracts; advising and legal representative support contract dispute;

Khai Phong law limited company

 

Tư vấn Hợp đồng

Email In PDF.

Tư vấn hợp đồng nói chung và hợp đồng thương mại là một lĩnh vực thế mạnh của Luật Khai Phong. Tư vấn hợp đồng yêu cầu rất nhiều kỹ năng cùng những hiểu biết chuyên sâu của các quy định pháp luật có liên quan. Tư vấn hợp đồng, Luật Khai Phong không những đảm bảo lợi ích của các bên trong hợp đồng mà còn phải dự kiến được những rủi ro sẽ xảy ra trong tương lai để có thể điều chỉnh các điều khoản hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn và qui định của pháp luật.

Tư vấn soạn thảo hợp đồng

Email In PDF.

Tư vấn soạn thảo hợp đồng là một dịch vụ pháp lý liên quan tới hợp đồng, bao gồm việc chuẩn bị cơ sở pháp lý của hợp đồng , đàm phán, soạn thảo hợp đồng và hiệu chỉnh các loại hợp đồng thương mại, đầu tư

Tư vấn Hợp đồng kinh tế

Email In PDF.

Luật Khai Phong cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo, đàm phán về Hợp đồng kinh tế, hợp đồng thương mại trong nước và có yếu tố nước ngoài, thực hiện giải quyết tranh chấp hợp đồng,…

Tư vấn Hợp đồng thương mại

Email In PDF.

Hợp đồng thương mại là hợp đồng về trao đổi, mua bán hàng hóa và thực hiện những dịch vụ gắn với hoạt động thương mại đó. Tư vấn, soạn thảo hợp đồng nói chung và hợp đồng thương mại nói riêng yêu cầu rất nhiều kỹ năng cùng những kiến thức chuyên sâu không chỉ trên lý thuyết từ các qui định pháp luật có liên quan

Tư vấn Hợp đồng dân sự

Email In PDF.

Luật Khai Phong cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng dân sự với cam kết đáp ứng các yêu cầu của khách hàng về các dịch vụ tư vấn hợp đồng chất lượng, đảm bảo tính pháp lý vì quyền và lợi ích của khách hàng.

Tư vấn Hợp đồng lao động

Email In PDF.

Luật Khai Phong cung cấp dịch vụ tư vấn hợp lao động, đàm phám hợp đồng lao động, tham gia giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động với cam kết đáp ứng các yêu cầu của khách hàng về các dịch vụ tư vấn hợp đồng chất lượng, đảm bảo tính pháp lý vì quyền và lợi ích của khách hàng.

Tư vấn Hợp đồng mua bán nhà

Email In PDF.

Hợp đồng mua bán nhà ở nếu không thực hiện đúng pháp luật sẽ dễ dẫn đến vi phạm hợp đồng. Dịch vụ tư vấn hợp đồng mua bán nhà của Luật Khai Phong nhằm đem lại sự bảo đảm pháp lý, và lợi ích cao nhất của khách hàng trên cơ sở các quy định của pháp luật.

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng

Email In PDF.

Tranh chấp Hợp đồng: Là sự mâu thuẫn, bất đồng ý kiến giữa các bên tham gia quan hệ Hợp đồng liên quan đến việc thực hiện (hoặc không thực hiện) các quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng.

Soạn thảo hợp đồng dân sự

Email In PDF.

Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ trong mua bán, thuê, mượn, vay, tặng cho tài sản. Luật Khai Phong cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng dân sự đảm bảo các nội dung:

Soạn thảo Hợp đồng kinh tế, thương mại

Email In PDF.

Khái niệm về Hợp đồng thương mại: hợp đồng về trao đổi, mua bán hàng hóa và thực hiện những dịch vụ gắn với hoạt động thương mại đó. Luật Khai Phong cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế, thương mại đảm bảo các nội dung: