Công ty Luật Khai Phong

17/08/2018

Cập nhật gần nhất 12:22:21 AM GMT

KPLC: Văn bản pháp luật Cam kết quốc tế ______________________________________________________________________________

Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển

Email In PDF.
CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN

Biểu cam kết về dịch vụ

Email In PDF.
Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ

Tài liệu không chính thức giải thích Biểu dịch vụ

Email In PDF.
TÀI LIỆU GIẢI THÍCH BIỂU CAM KẾT CỤ THỂ VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

Hiệp định về mua sắm chính phủ

Email In PDF.

Trong Văn kiện cơ bản của WTO, đây là hiệp định quy định về các thủ tục gia nhập  hiệp định về mua sắm của chính phủ được xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nước thành viên là các quốc gia đang phát triển tham gia hiệp định.

Hiệp định về Cơ chế Rà soát Chính sách thương mại

Email In PDF.

Hiệp định phê chuẩn Cơ chế rà soát chính sách thương mại, được đưa ra từ hội nghị rà soát giữa khóa, và khuyến khích tính minh bạch hóa hơn nữa trong việc hoạch định chính sách thương mại quốc tế. Nghị quyết bộ trưởng thay đổi những yêu cầu và thủ tục rà soát.

Hiệp định về Quy tắc và Thủ tục Giải quyết Tranh chấp trong khuôn khổ WTO

Email In PDF.

Hệ thống giải quyết tranh chấp của GATT được xem như một trong những cơ sở cho trật tự thương mại đa phương.  Hệ thống này đã được củng cố và giản tiện hóa nhờ kết quả của những sửa đổi đã được phê chuẩn trong Hội nghị bộ trưởng rà soát giữa khóa tháng 12 năm 1988 ở Montreal.

Hiệp định về các Biện pháp tự vệ

Email In PDF.

Điều XIX của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại cho phép một thành viên GATT áp dụng biện pháp tự vệ để bảo vệ ngành công nghiệp nội địa khỏi sự gia tăng đột biến của bất kỳ sản phẩm nhập khẩu nào mà gây ra hoặc đe dọa gây ra tổn hại nghiêm trọng cho ngành công nghiệp đó.

Hiệp định về Trợ cấp và các Biện pháp đối kháng

Email In PDF.

Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng ra đời dựa trên Hiệp định về Giải thích và Áp dụng Điều khoản VI, XVI và XXIII đã được thảo luận trước đó tại Vòng đàm phán Tokyo.

Hiệp định về Thủ tục Cấp phép Nhập khẩu

Email In PDF.

Hiệp định đã được sửa đổi củng cố nguyên tắc đối với Thành viên sử dụng hệ thống cấp phép nhập khẩu và tăng cường tính minh bạch và có thể đoán trước được. Hệ thống này hiện đang được sử dụng ít phổ biến hơn trong quá khứ trong mọi hoàn cảnh. Ví dụ, hiệp định yêu cầu các Thành viên phải công bố đầy đủ thông tin để các nhà xuất nhập khẩu biết cơ sở cấp phép nhập khẩu.

Hiệp định về Quy tắc Xuất xứ

Email In PDF.

Mục đích của hiệp định nhằm hài hòa hóa các qui tắc xuất xứ trong dài hạn, thay vì các qui tắc xuất xứ liên quan đến việc cấp ưu đãi thuế quan, và đảm bảo rằng các qui tắc xuất xứ bản thân nó không tạo ra những trở ngại không cần thiết đối với thương mại.

Hiệp định về Giám định hàng hóa trước khi gửi hàng

Email In PDF.

Giám định trước khi gửi hàng (PSI) là hoạt động thông qua các công ty tư nhân có chuyên môn để kiểm tra chi tiết vận chuyển hàng hóa – đặc biệt là giá cả, số lượng, chất lượng hàng hóa xuất khẩu. Thường được áp dụng bởi chính phủ của các nước đang phát triển, mục đích nhằm bảo vệ nguồn lợi tài chính của quốc gia (như ngăn chặn thất thoát tư bản, gian lận thương mại cũng như trốn thuế) và bù đắp cho những thiếu sót của bộ máy hành chính.

Trang 1