KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác ______________________________________________________________________________

Mẫu Giấy chứng nhận

Email In PDF.
Mẫu 1.14 – Giấy chứng nhận
(Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

Mẫu Giấy đi đường

Email In PDF.
Mẫu 1.15 – Giấy đi đường
(Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

Mẫu Giấy nghỉ phép

Email In PDF.
Mẫu 1.16 – Giấy nghỉ phép
(Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

Mẫu Phiếu chuyển

Email In PDF.
Mẫu 1.17 – Phiếu chuyển
(Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

Mẫu Phiếu gửi

Email In PDF.
Mẫu 1.18 – Phiếu gửi
(Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

Phụ lục VI: Quy đổi một số đơn vị đo khác theo đơn vi đo pháp định

Email In PDF.
PHỤ LỤC VI: QUY ĐỔI MỘT SỐ ĐƠN VỊ ĐO KHÁC THEO ĐƠN VỊ ĐO PHÁP ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ)

Phụ lục V: Trình bày đơn vị đo pháp định

Email In PDF.
PHỤ LỤC V: TRÌNH BÀY ĐƠN VỊ ĐO PHÁP ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ)

Phụ lục IV: Đơn vị đo chuyên ngành đặc biệt, đơn vị đo theo tập quán trong nước

Email In PDF.
PHỤ LỤC IV: ĐƠN VỊ ĐO CHUYÊN NGÀNH ĐẶC BIỆT, ĐƠN VỊ ĐO THEO TẬP QUÁN TRONG NƯỚC
(Ban hành kèm theo Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ)

Phụ lục III: Đơn vị đo theo thông lệ quốc tế

Email In PDF.
PHỤ LỤC III: ĐƠN VỊ ĐO THEO THÔNG LỆ QUỐC TẾ
(Ban hành kèm theo Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ)

Phụ lục II: Thiết lập bội thập phân, ước thập phân của đơn vị đo

Email In PDF.
PHỤ LỤC II: THIẾT LẬP BỘI THẬP PHÂN, ƯỚC THẬP PHÂN CỦA ĐƠN VỊ ĐO
(Ban hành kèm theo Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ)

Phụ lục I: Đơn vị đo sản xuất

Email In PDF.
PHỤ LỤC I: ĐƠN VỊ DO DẪN XUẤT
(Ban hành kèm theo Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ)

Trang 4