22/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Dịch vụ Pháp lý Pháp Luật Chứng Khoán & Thị trường vốn ______________________________________________________________________________

Pháp luật Chứng khoán & Thị trường vốn

Email In PDF.

 

(i) Nghiên cứu và tư vấn chi tiết về các vấn đề Pháp lý liên quan đến Chứng khoán và thị trường chứng khoán;

(ii) Tư vấn Pháp lý tổ chức, hoạt động, quản trị Pháp lý nội bộ liên quan đến các Công ty Chứng khoán, Công ty Đầu tư chứng khoán, Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán, Quỹ Đầu tư Chứng khoán;

(iii) Tư vấn và hỗ trợ Pháp lý các tổ chức phát hành, Công ty niêm yết, quyền sở hữu Chứng khoán & Đầu tư tài chính;

(iv) Tư vấn và Hỗ trợ Pháp lý hoạt động chào bán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư Chứng khoán, môi giới, bảo lãnh, tự doanh, đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán, các vấn đề Công bố thông tin, bảo mật, công bố thông tin và thuế;

(v) Tư vấn pháp lý và thẩm định, cung cấp báo cáo pháp lý cho hoạt động đầu tư chứng khoán và giao dịch trên thị trường chứng khoán, giao dịch công cụ tài chính, công cụ tài chính phái sinh…

(vi) Tư vấn bảo vệ và giải quyết tranh chấp, bồi thường thiệt hại, khiếu nại và khởi kiện liên quan đến hoạt động Chứng khoán.

Công ty Luật Khai Phong

 

Law on Securities and Capital Market

(i) Research and advise in detailing legal issues related to securities and security market;

(ii) Legal advising in organization, operation, and internal management related to security companies, securities investment companies, capital management companies, security investment funds.

(iii) Legal advising and support on issuing, publishing securities, ownership of securities and financial investment

(iv) Legal advising and support in activities such as initial publish offering (IPO), listing, trading, doing business, investment securities; brokering, guarantee, registration, depository, clearing and settlement securities and other, issues of announcing, secret and taxes

(v) Legal advising and legal evaluation report provided for the legal operation of securities investment and trading on the stock market, trading financial transactions, derivative financial transactions...

(vi) Legal advising and acting on be half of clients in dispute resolution cases, compensation, complaints and lawsuit case related to activities of securities

Khai Phong law limited company