11/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế ______________________________________________________________________________

Mẫu Bảng kê tiến độ nộp tiền sử dụng đất của dự án bất động sản

Email In PDF.
Phụ lục số 05: BẢNG KÊ TIẾN ĐỘ NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN
(ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC)

Mẫu Giấy đề nghị nộp tiền sử dụng đất theo tiền độ của dự án bất động sản

Email In PDF.
Phụ lục số 04: GIẤY ĐỀ NGHỊ NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO TIẾN ĐỘ CỦA DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN
(ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC)

Mẫu Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất

Email In PDF.
Phụ lục số 3: GIẤY ĐỀ NGHỊ GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT
(ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC)

Mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng

Email In PDF.
Phụ lục số 2: GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ GTGT
(ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC)

Mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Email In PDF.
Phụ lục số 1: GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ TNDN
(ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC)

Mẫu Giấy đề nghị trả lại phí sử dụng đường bộ

Email In PDF.
Phụ lục số 05: GIẤY ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI/BÙ TRỪ PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ
(Ban hành kèm theo Thông tư 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài Chính)

Mẫu Tờ khai phí sử dụng đường bộ

Email In PDF.
Phụ lục số 03: TỜ KHAI PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ (áp dụng đối với xe ô tô)
(Ban hành kèm theo Thông tư 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài Chính)

Mẫu Phụ lục miễn thuế thu nhập cá nhân

Email In PDF.
Mẫu số 27/MT-TNCN: PHỤ LỤC MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21 /8 /2012 của Bộ Tài chính)

Mẫu Phụ lục miễn thuế thu nhập cá nhân

Email In PDF.
Mẫu số 26/MT-TNCN: PHỤ LỤC MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21 /8 /2012 của Bộ Tài chính

Mẫu Phụ lục miễn giảm thuế giá trị gia tăng

Email In PDF.
Mẫu số 02/MT-GTGT: PHỤ LỤC MIỄN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21 /8 /2012 của Bộ Tài chính

Mẫu Phụ lục miễn, giảm thuế TNDN

Email In PDF.
Mẫu số 01/MGT-TNDN: PHỤ LỤC MIỄN, GIẢM THUẾ TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21 /8 /2012 của Bộ Tài chính

Trang 1