Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Đăng ký kiểm tra thực hành tốt tiêu chuẩn GMP ______________________________________________________________________________

Mẫu Đăng ký kiểm tra thực hành tốt tiêu chuẩn GMP

Email In PDF.
PHỤ LỤC 4: MẪU BẢN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA
(Kèm theo Thông tư số 14/2012/TT-BYT ngày 31/8/2012 của Bộ Y tế)

PHỤ LỤC 4

MẪU BẢN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA
(Kèm theo Thông tư số 14/2012/TT-BYT ngày 31/8/2012 của Bộ Y tế)

Mẫu 1 - Bản đăng ký kiểm tra

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TÊN CƠ SỞ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ….…/…..

........., ngày...... tháng...... năm 20........

 

BẢN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA “THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT BAO BÌ DƯỢC PHẨM”

Kính gửi: Cục Quản lý dược - Bộ Y tế

Tên cơ sở:

Địa chỉ công ty/nhà máy sản xuất:

Điện thoại/Fax/E-Mail:

Thực hiện Thông tư số 14/2012/TT-BYT ngày 31 /8/ 2012 của Bộ Y tế về việc các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm” và hướng dẫn việc triển khai, áp dụng, sau khi tiến hành tự thanh tra và đánh giá đạt yêu cầu; cơ sở chúng tôi xin đăng ký với Bộ Y tế (Cục Quản lý dược) kiểm tra GMP bao bì dược phẩm đối với dây chuyền sản xuất các dạng bao bì đóng gói dược phẩm sau: …..

Chúng tôi xin gửi kèm bản đăng ký này các tài liệu sau đây:

a) Bản sao Quyết định thành lập cơ sở (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư) có xác nhận của cơ sở;

b) Sơ đồ tổ chức nhân sự;

c) Tài liệu, hồ sơ về huấn luyện, đào tạo;

d) Sơ đồ nhà xưởng;

đ) Danh mục thiết bị hiện có và sản phẩm dự kiến được sản xuất;

e) Kết quả tự thanh tra.

 

 

Phụ trách cơ sở

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Mẫu 2 - Bản đăng ký tái kiểm tra

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TÊN CƠ SỞ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ….…/…..

........., ngày...... tháng...... năm 20........

 

BẢN ĐĂNG KÝ TÁI KIỂM TRA “THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT BAO BÌ DƯỢC PHẨM”

Kính gửi: Cục Quản lý dược - Bộ Y tế

Tên cơ sở:

Địa chỉ công ty/nhà máy sản xuất:

Điện thoại/Fax/E-Mail:

Cơ sở chúng tôi đã được Bộ Y tế (Cục Quản lý dược) cấp Giấy chứng nhận GMP bao bì dược phẩm theo Quyết định số ..........., ngày ..../...../....., tại ........... đối với những dây chuyền sản xuất các dạng bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc. Sau khi tiến hành tự thanh tra và đánh giá đạt yêu cầu, chúng tôi xin đăng ký với Bộ Y tế (Cục Quản lý dược) tái kiểm tra GMP bao bì dược phẩm đối với dây chuyền sản xuất các dạng bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc nêu trên.

Chúng tôi xin gửi kèm bản đăng ký này các tài liệu sau đây:

a) Báo cáo khắc phục các tồn tại trong kiểm tra lần trước;

b) Báo cáo tóm tắt hoạt động của cơ sở trong 03 năm qua;

c) Báo cáo những thay đổi của cơ sở trong 03 năm qua.

d) Kết quả tự thanh tra.

 

 

Phụ trách cơ sở

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy