Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác động vật rừng ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác động vật rừng

Email In PDF.
Mẫu số 1: Đề nghị cấp giấy phép khai thác từ tự nhiên động vật rừng thông thường
(Ban hành kèm theo Thông tư số 47 /2012/TT-BNNPTNT, ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Mẫu số 1: Đề nghị cấp giấy phép khai thác từ tự nhiên động vật rừng thông thường

(Ban hành kèm theo Thông tư số 47 /2012/TT-BNNPTNT, ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC TỪ TỰ NHIÊN

ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG

 

Kính gửi: …………………………………………………………………

 

1. Tên tổ chức, cá nhân:

            - Tổ chức: ghi tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại, số giấy phép đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp 

            - Cá nhân: họ và tên, địa chỉ thường trú, điện thoại, số giấy chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp

 

2. Nội dung đề nghị khai thác động vật rừng thông thường:

            - Tên loài đề nghị cấp giấy phép khai thác (bao gồm tên thông thường và tên khoa học)

            - Số lượng, đơn vị tính (bằng số và bằng chữ):                 ; trong đó:

                        + Con non:

                        + Con trưởng thành:

                        + Khác (nêu rõ):

            - Địa danh khai thác (ghi rõ tới tiểu khu và tên chủ rừng)

            - Thời gian dự kiến khai thác: từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày... tháng ... năm ...

 

3. Mục đích khai thác:

 

4. Phương thức khai thác:  

 

5. Tài liệu gửi kèm:

            - Thuyết minh phương án khai thác

            - Báo cáo đánh giá quần thể

            - ….

 

 

……….., ngày ….. tháng …… năm …...

Tổ chức, cá nhân đề nghị

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

 


YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy