KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý ______________________________________________________________________________

Mẫu Hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý

Email In PDF.
Mẫu số 4-CTV-TGPL: HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BTP ngày 30 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước)


Mẫu số 4-CTV-TGPL

SỞ TƯ PHÁP TỈNH/THÀNH PHỐ…
TRUNG TÂM TGPL NHÀ NƯỚC

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số….../QĐ-TGPL

(Địa danh), ngày    tháng    năm 20

 

HỢP ĐNG CỘNG TÁC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý, Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý (say đây viết tắt là Nghị định số 07/2007/NĐ-CP), Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính ph sửa đi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vn pháp luật và Thông tư số 07/2012/TT-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2012 ca Bộ trưng Bộ Tư pháp hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (sau đây viết tt là Thông tư số 07/2012/TT-BTP);

Căn cứ Quyết dịnh số …./QĐ-STP ngày.../.../20.... của Giám đốc S Tư pháp tỉnh (thành phố)……. về việc công nhận và cấp th cộng tác viên trợ giúp pháp lý;

Hôm nay, ngày..../..../20……tại Trụ sở Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (hoặc Chi nhánh) tnh/thành phố ………………………….., chúng tôi gồm có:

Bên A: Trung tâm Tr giúp pháp lý nhà nước tnh (thành phố):...................................................

Địa ch:....................................................................................................................................

Điện thoại cố định:…………………….Fax:…………………Email:..................................................

Đại diện là ông (bà):.................................................................................................................

Chức vụ:..................................................................................................................................

(Trường hợp Trưởng Chi nhánh ký hợp đồng cộng tác với cộng tác viên theo ủy quyền thì cần b sung thêm: Theo Giấy ủy quyền ký kết hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý của Giám đốc Trung tâm ngày ..../..../20....):

Bên B:

Ông (bà):.................................................................................................................................

Nơi công tác hoặc địa chỉ nơi thưng trú:.................................................................................

Điện thoại:………………………… E.mail.....................................................................................

Chứng minh nhân dân số:…………cấp ngày….tháng....năm…….tại............................................

Hai bên đồng ý ký hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý với các thoả thuận sau đây:

Điều 1. Đối tưng, phạm vi, hình thức, phương thức và lĩnh vực trợ giúp pháp lý, thời hạn cộng tác:

- Đối tượng trợ giúp pháp lý.....................................................................................................

- Phạm vi trợ giúp pháp lý:.......................................................................................................

- Hình thức trợ giúp pháp lý: ....................................................................................................

- Phương thức trợ giúp pháp lý:...............................................................................................

- Lĩnh vực tr giúp pháp lý:.......................................................................................................

- Thời hạn cộng tác:.................................................................................................................

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Trung tâm, Chi nhánh

1. Phân công vụ việc tr giúp pháp lý phù hợp với năng lực ca cộng tác viên theo hình thức, lĩnh vực, phương thức, đối tượng, phạm vi và thời hạn quy định tại Điều 2 ca Hợp đồng này.

2. Tạo điều kiện thuận lợi và hỗ tr về nghiệp vụ và cung cp văn bản pháp luật có liên quan đến việc thực hiện trợ giúp pháp lý cho cộng tác viên khi có yêu cầu phù hợp với kh năng và điều kiện ca Trung tâm.

3. Kim tra, theo dõi, đánh giá, thm định cht lượng vụ việc trợ giúp pháp lý do cộng tác viên thực hiện theo quy định của pháp luật.

4. Bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho cộng tác viên; hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng tác viên được tham gia các hoạt động trợ giúp pháp lý do Trung tâm, Chi nhánh t chức.

5. Nghiệm thu và thanh toán chế độ bồi dưng, chi phí hành chính thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho cộng tác viên theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện việc biểu dương, khen thưng hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc khen thưng khi cộng tác viên có thành tích hoặc có đóng góp tích cực cho công tác trợ giúp pháp lý.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cộng tác viên

1. Thực hiện trợ giúp pháp lý theo hình thức, lĩnh vực, phương thức, đối tượng và phạm vi quy định tại Điu 1 của Hợp đồng này và được hưởng chế độ bồi dưỡng và chi phí hành chính hợp lý theo quy định của pháp luật trợ giúp pháp lý.

2. Được đề xuất, kiến nghị nâng cao hiệu qu hoạt động ca Trung tâm, Chi nhánh và được biểu dương, khen thưng, tôn vinh khi có thành tích xuất sắc trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

3. Được quyn từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp theo quy định tại Điều 45 Luật Trợ giúp pháp lý hoc khi thy vụ việc vượt q khả năng của mình.

4. S dụng thẻ cộng tác viên khi thực hiện trợ giúp pháp lý.

5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Trung tâm hoặc Trưng Chi nhánh về việc thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý; có trách nhiệm hoàn tr cho Trung tâm về chi phí bồi thường thiệt hại trong trường hp tr giúp pháp lý sai gây thiệt hại cho người được trợ giúp pháp lý theo của pháp luật dân sự.

6. Báo cáo về việc thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý theo định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất ca Giám đốc Trung tâm, Trưng Chi nhánh; bàn giao đầy đủ h sơ vụ việc trợ giúp pháp lý cho Trung tâm, Chi nhánh theo quy định của pháp luật.

7. Tuân th nguyên tc hoạt động trợ giúp pháp lý, nội quy nơi thực hiện trợ giúp pháp lý, Thông tư số 07/2012/TT-BTP và các quy định khác ca pháp luật về trợ giúp pháp lý.

Điều 4. Chấm dứt hợp đồng cộng tác

Hợp đồng cộng tác chm dứt khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Cộng tác viên không thc hiện trợ giúp pháp lý trong thời gian 6 tháng k từ ngày ký hợp đồng cộng tác mà không có lý do chính đáng;

- Cộng tác viên có đơn đề nghị Trung tâm chấm dứt hợp đồng cộng tác;

- Cộng tác viên có hành vi vi phạm các quy định về sử dụng th cộng tác viên theo Điều 29 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP hoặc có hành vi vi phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý đến mức phải chấm dứt hợp đồng cộng tác;

- Cộng tác viên thuộc một trong các trường hợp bị thu hi thẻ cộng tác viên theo quy định tại khoản 1, Điều 30 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP.

Điều 5. Điều khoản chung

Các nội dung khác không thỏa thuận trong hp đng này được thực hiện theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý và Thông tư số 07/2012/TT-BTP.

Trong quá trình thực hin hợp đồng nếu phát sinh mâu thuẫn hay xung đột, các bên cùng nhau thương lượng, giải quyết trên nguyên tc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Nếu không thng nhất được biện pháp giải quyết thì có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Hợp đồng này có hiu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng này được lập thành hai bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bn (Trong trường hợp Trưng Chi nhánh ký thừa ủy quyền Giám đốc Trung tâm thì Hợp đồng được lập thành 03 bn, bên A gi 02 bản, một bn lưu tại Trung tâm, 01 bản lưu tại Chi nhánh; bên B giữ 01 bn).

 

CỘNG TÁC VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐC
hoặc
TUQ. GIÁM ĐC
TRƯNG CHI NHÁNH
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu Trung tâm TGPL)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy