KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Đơn đề nghị làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn đề nghị làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Email In PDF.
Mẫu số 01-CTV-TGPL: ĐƠN ĐỀ NGHỊ LÀM CỘNG TÁC VIÊN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BTP ngày 30 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước)


Mẫu số 01-CTV-TGPL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

(Địa danh), ngày   tháng   năm 20....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ LÀM CỘNG TÁC VIÊN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Tư pháp tnh (thành phố)………………
-
Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh (thành phố) ………………………………..

 

Tên tôi là:.................................................................................................................................

Sinh ngày…tháng….năm..........................................................................................................

Dân tộc:………………………………. Quốc tịch:..........................................................................

Địa chỉ thường trú:...................................................................................................................

Nghề nghiệp:...........................................................................................................................

Nơi làm việc:............................................................................................................................

Trình độ chuyên môn:...............................................................................................................

Thời gian công tác pháp luật:....................................................................................................

Điện thoại ……………………………… Điện thoại di động............................................................

Email.......................................................................................................................................

Sau khi nghiên cu Luật Trợ giúp pháp lý, Thông tư s 07/2012/TT-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưng Bộ Tư pháp hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và các văn bản hưng dẫn thi hành, tôi tự nhận thy mình có đủ điều kiện đ tr thành cộng tác viên ca Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh (thành ph)…….. Vì vậy, tôi trân trọng đề nghị được làm cộng tác viên ca Trung tâm để thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định ca pháp luật về trợ giúp pháp lý.

Tôi cam đoan tuân th nghiêm chnh pháp luật về trợ giúp pháp , Thông số 07/2012/TT-BTP và thực hiện trợ giúp pháp lý có chất lượng.

 

 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy