KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Quyết định cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý ______________________________________________________________________________

Mẫu Quyết định cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Email In PDF.
Mẫu số 02-CTV-TGPL: QUYẾT ĐỊNH Công nhận và cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BTP ngày 30 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước)


Mẫu số 02-CTV-TGPL

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/TP………
SỞ TƯ PHÁP

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số….../QĐ-STP

(Địa danh), ngày    tháng    năm 20

 

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận và cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

Căn c Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn c Nghị dịnh số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính ph quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

Căn c Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 ca Chính ph sửa đi, bổ sung một số điều ca các Nghị định về đăng ký giao dịch bo đm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưng Bộ Tư pháp hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố……………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận ông/bà …………………là cộng tác viên của Trung tâm tr giúp pháp nhà nước tỉnh/thành phố ……………………… k từ ngày...tháng….năm…….

Ông/bà……………………….được cấp Th cộng tác viên theo quyết định này đ thực hiện trợ giúp pháp lý, có trách nhiệm qun lý và s dụng thẻ theo quy định ca pháp luật về trợ giúp pháp lý và Thông tư số 07/2012/TT-BTP.

Điều 2. Trong thời hạn 30 ngày, k từ ngày được cấp thẻ cộng tác viên, (bà)………..có trách nhiệm đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh (thành ph)... (hoặc Chi nhánh) để ký kết hợp đng cộng tác và thực hiện trợ giúp pháp lý kể từ ngày hợp đồng cộng tác có hiệu lực pháp luật.

Điều 3. Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nưc và ông/bà……………..chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Trung tâm TGPL;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy