KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Thuyết minh phương án khai thác động vật rừng ______________________________________________________________________________

Mẫu Thuyết minh phương án khai thác động vật rừng

Email In PDF.
Mẫu số 2: Thuyến minh phương án khai thác từ tự nhiên động vật rừng thông thường
(Ban hành kèm theo Thông tư số 47 /2012/TT-BNNPTNT, ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Mẫu số 2: Thuyến minh phương án khai thác từ tự nhiên động vật rừng thông thường

(Ban hành kèm theo Thông tư số 47 /2012/TT-BNNPTNT, ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC TỪ TỰ NHIÊN

ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG

 

1. Tên tổ chức, cá nhân:

            - Tổ chức: tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại, số giấy phép đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp 

            - Cá nhân: họ và tên, địa chỉ thường trú, điện thoại, số giấy chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp

 

2. Giới thiệu chung:

            Giới thiệu về tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép khai thác; mục đích khai thác; tác động của việc khai thác, v.v.

 

3. Mô tả hiện trạng của khu vực đề nghị khai thác:

            a) Vị trí khu vực khai thác: thuộc lô: …  , khoảnh: … , tiểu khu: … 

            b) Ranh giới: mô tả rõ ranh giới tự nhiên, kèm bản đồ khu khai thác tỷ lệ 1:5.000 hoặc 1:10.000

            c) Diện tích khu vực khai thác:

            d) Tên chủ rừng: địa chỉ, số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Quyết định giao, cho thuê đất rừng: (trường hợp có 2 chủ rừng trở lên thì lập bảng kèm theo)  

            đ) Loại rừng/ hệ sinh thái khu vực khai thác: 

 

4. Thời gian khai thác: từ ngày … tháng … năm …đến ngày … tháng … năm …

 

5. Loài đề nghị khai thác:

- Tên loài (bao gồm tên thông thường và tên khoa học):

            - Số lượng, đơn vị tính (bằng số và bằng chữ):                 ; trong đó:

                        + Con non:

                        + Con trưởng thành:

                        + Khác (nêu rõ):

 

6. Phương án khai thác:

            - Phương tiện, công cụ khai thác:

            - Phương thức khai thác (săn, bắn, bẫy, lưới,...):

            - Danh sách những người thực hiện khai thác:

 

 

…….., ngày……. tháng …… năm ….

Tổ chức, cá nhân đề nghị

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)


YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy