KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Báo cáo tình hình cung ứng, vi phạm trong đấu thầu ______________________________________________________________________________

Mẫu Báo cáo tình hình cung ứng, vi phạm trong đấu thầu

Email In PDF.
PHỤ LỤC 4: MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH CUNG ỨNG, VI PHẠM TRONG ĐẤU THẦU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BYT ngày 28 tháng 06 năm 2012)


PHỤ LỤC 4

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BYT ngày 28 tháng 06 năm 2012)

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH CUNG ỨNG, VI PHẠM TRONG ĐẤU THẦU

TÊN ĐƠN VỊ
----------

Số: ........

- Địa chỉ:

- Điện thoại/Fax:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

Hà Nội, ngày      tháng      năm 20...

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VI PHẠM CỦA NHÀ THẦU TRONG ĐẤU THẦU, CUNG ỨNG THUỐC NĂM ...

Kính gửi: Cục Quản lý dược - Bộ Y tế.

Thực hiện quy định tại Thông tư số 11/2012/TT-BYT ngày 28/06/2012, (Tên Đơn vị) báo cáo tình hình vi phạm của nhà thầu trong đấu thầu, cung ứng thuốc năm .... như sau:

STT

Tên nhà thầu

Tên mặt hàng tham dự thầu vi phạm

Số đăng ký/Số giấy phép nhập khẩu của mặt hàng vi phạm

Tên nhà thầu

Nội dung vi phạm

Ghi chú

I

Vi phạm trong việc thực hiện hợp đồng

 

...

 

 

 

 

 

 

II

Vi phạm trong việc thực hiện thu hồi thuốc

...

 

 

 

 

 

 

III

Các vi phạm khác

...

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Yêu cầu ghi rõ nội dung vi phạm của nhà thầu trong quá trình tham gia dự thầu, các vi phạm trong việc thực hiện hợp đồng cung ứng thuốc của nhà thầu căn cứ vào các quy định hiện hành về đấu thầu thuốc và các quy định khác có liên quan.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

 

 

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 


 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy