Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Thông báo kết quả đấu thầu tín phiếu ______________________________________________________________________________

Mẫu Thông báo kết quả đấu thầu tín phiếu

Email In PDF.
PHỤ LỤC 2: MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU CỦA SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 106/2012/TTLT-BTC-NHNN ngày 28/6/2012 hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

PHỤ LỤC 2

MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU CỦA SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch s 106/2012/TTLT-BTC-NHNN ngày 28/6/2012 hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Sở Giao dịch
Ngân hàng Nhà nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

….., ngày tháng năm .....

 

Kính gửi: ………………………

Căn cứ vào đề nghị phát hành tín phiếu của Kho bạc Nhà nước tại Thông báo số    /    /     ngày    /    /     , ngày    /    /    Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức đấu thầu phát thành tín phiếu gồm:

Mã tín phiếu

Ngày phát hành

Ngày đáo hạn

Lãi sut phát hành

Khối lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Căn cứ vào đăng ký đấu thầu phát hành tín phiếu của các thành viên đấu thầu, kết quả phát hành tín phiếu như sau:

STT

Thành viên đấu thầu (*)

Trái chủ

S TK tại NH thanh toán

Khi lượng trúng thầu

Lãi suất trúng thầu

S tin thanh toán mua tín phiếu

S TKLK đ nghị lưu ký tại TTLKCKVN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước cung cấp thông tin để quý đơn vị biết, phối hợp thực hiện đăng ký, lưu ký và niêm yết giao dịch tín phiếu.

 

 

Thủ trưng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

(*) Trường hợp thành viên đấu thầu cho khách hàng đề nghị ghi rõ tên khách hàng.

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy