KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Biểu báo cáo kế hoạch cung ứng dịch vụ bưu chính công ích ______________________________________________________________________________

Mẫu Biểu báo cáo kế hoạch cung ứng dịch vụ bưu chính công ích

Email In PDF.
PHỤ LỤC 01a - MẪU BIỂU BÁO CÁO KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2012/TT-BTTTT ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

PHỤ LỤC 01a - MẪU BIỂU BÁO CÁO KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2012/TT-BTTTT ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

TỔNG CÔNG TY
BƯU CHÍNH VIỆT NAM
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Biểu 01a/KH

BÁO CÁO KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH CỦA TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỆT NAM

NĂM …………………

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Thực hiện 2011

Kế hoạch 2012

Kế hoạch 2013

Kế hoạch

So sánh 2012/2011 (%)

Kế hoạch

So sánh 2013/2012 (%)

A

Kế hoạch Sản lượng dịch vụ

 

 

 

 

 

 

1

Dịch vụ BCCI

 

 

 

 

 

 

1.1

Dịch vụ Bưu chính phổ cập

 

 

 

 

 

 

a

Thư cơ bản trong nước

cái

 

 

 

 

 

b

Thư cơ bản từ VN đi QT

cái

 

 

 

 

 

c

Thư cơ bản QT đến VN

cái

 

 

 

 

 

1.2

Dịch vụ Bưu chính bắt buộc (nếu có)

 

 

 

 

 

 

2

PHBC qua mạng BCCC

 

 

 

 

 

 

a

Báo Nhân dân

tờ

 

 

 

 

 

b

Báo QĐND

tờ

 

 

 

 

 

c

Báo Đảng bộ địa phương

tờ

 

 

 

 

 

B

Kế hoạch Chất lượng dịch vụ (theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bưu chính)

 

 

 

 

 

 

1

Khả năng sử dụng dịch vụ:

 

 

 

 

 

 

a

Bán kính phục vụ bình quân trên một điểm phục vụ:

 Km

 

 

 

 

 

b

Số dân phục vụ bình quân trên một điểm phục vụ:

Người

 

 

 

 

 

c

Số điểm phục vụ trong một xã/phường:

%

 

 

 

 

 

d

Thời gian phục vụ tại các bưu cục giao dịch trung tâm tỉnh:

%

 

 

 

 

 

e

Thời gian phục vụ tại các điểm phục vụ khác:

%

 

 

 

 

 

2

Tần suất thu gom và phát:

%

 

 

 

 

 

3

Độ an toàn:

%

 

 

 

 

 

4

Thời gian toàn trình đối với thư trong nước:

 

 

 

 

 

 

a

Thời gian toàn trình đối với thư gửi nội tỉnh:

%

 

 

 

 

 

b

Thời gian toàn trình đối với thư gửi liên tỉnh:

%

 

 

 

 

 

5

Thời gian xử lý trong nước đối với thư quốc tế:

 

 

 

 

 

 

a

Thời gian xử lý trong nước đối với thư đi quốc tế:

%

 

 

 

 

 

b

Thời gian xử lý trong nước đối với thư quốc tế đến:

%

 

 

 

 

 

6

Thời gian phát hành báo Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân, báo do Đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xuất bản:

 

 

 

 

 

 

a

Thời gian phát hành báo Nhân dân, báo do Đảng bộ các tỉnh xuất bản đến Uỷ ban Nhân dân xã, Hội đồng Nhân dân xã:

 

 

 

 

 

 

 

Báo Nhân dân

%

 

 

 

 

 

 

Báo do Đảng bộ các tỉnh xuất bản

%

 

 

 

 

 

b

Thời gian phát hành báo Quân đội Nhân dân đến Uỷ ban Nhân dân xã, Hội đồng Nhân dân xã:

%

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Nơi lập báo cáo: Bưu chính Việt Nam.

- Nơi nhận báo cáo: Bộ TTTT.

Kỳ báo cáo:

- Kế hoạch năm 2012 báo cáo trước ngày 25 tháng 6 năm 2012;

- Kế hoạch năm 2013 báo cáo trước ngày 20 tháng 7 năm 2012.

…………, ngày      tháng       năm 20…..

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 02a - MẪU BIỂU BÁO CÁO KẾ HOẠCH SXKD VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2012/TT-BTTTT ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông )

TỔNG CÔNG TY
BƯU CHÍNH VIỆT NAM
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Biểu 02a/KH

BÁO CÁO KẾ HOẠCH SXKD VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỆT NAM NĂM …………

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

TH 2011

KH 2012

KH 2013

KH

% 2012/2011

KH

% 2013/2012

 

TOÀN TỔNG CÔNG TY

 

 

 

 

 

 

a

Tổng doanh thu (a=1.1+2.1)

Triệu đồng

 

 

 

 

 

b

Tổng chi phí (b=1.2+2.2)

Triệu đồng

 

 

 

 

 

c

Tổng lợi nhuận (c=1.3+2.3)

Triệu đồng

 

 

 

 

 

1

CÔNG TY MẸ

 

 

 

 

 

 

1.1

Tổng doanh thu

Triệu đồng

 

 

 

 

 

1.1.1

Doanh thu thu từ người sử dụng dịch vụ trong đó:

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

Doanh thu dịch vụ BCCI

Triệu đồng

 

 

 

 

 

Doanh thu PHBC qua mạng BCCC

Triệu đồng

 

 

 

 

 

1.1.2

Nhà nước hỗ trợ về cung ứng dịch vụ BCCI

Triệu đồng

 

 

 

 

 

1.2

Tổng chi phí

Triệu đồng

 

 

 

 

 

1.3

Tổng lợi nhuận

Triệu đồng

 

 

 

 

 

2

CÁC CÔNG TY CON (trên 51% vốn góp)

 

 

 

 

 

 

2.1

Tổng doanh thu

Triệu đồng

 

 

 

 

 

2.2

Tổng chi phí

Triệu đồng

 

 

 

 

 

2.3

Tổng lợi nhuận

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Nơi lập báo cáo: Bưu chính Việt Nam.

- Nơi nhận báo cáo: Bộ TTTT.

Thời điểm báo cáo: cùng thời điểm b/c kế hoạch cung ứng DVBCCI.

Các mục: 1.1; 1.2 báo cáo chi tiết đến từng đơn vị hạch toán phụ thuộc

…………, ngày       tháng       năm 20…..

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 01b - MẪU BIỂU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2012/TT-BTTTT ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

TỔNG CÔNG TY
BƯU CHÍNH VIỆT NAM
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Biểu 01b/TH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH CỦA TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỆT NAM

KỲ BÁO CÁO……..NĂM 20….

TT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch năm

Thực hiện kỳ báo cáo

Lũy kế từ đầu năm

% TH so hợp đồng

A

Kế hoạch Sản lượng dịch vụ

 

 

 

 

 

1

Dịch vụ BCCI

 

 

 

 

 

1.1

Dịch vụ Bưu chính phổ cập

 

 

 

 

 

a

Thư cơ bản trong nước

 

 

 

 

 

 

Khối lượng thư cơ bản trong nước

kg

 

 

 

 

 

Số lượng thư cơ bản trong nước trên 01kg thư

cái/kg

 

 

 

 

 

Sản lượng dịch vụ thư cơ bản trong nước

cái

 

 

 

 

b

Thư cơ bản từ VN đi QT

 

 

 

 

 

 

Khối lượng thư cơ bản quốc tế từ VN đi các nước

kg

 

 

 

 

 

Số lượng thư cơ bản quốc tế từ VN đi các nước trên 01kg thư

cái/kg

 

 

 

 

 

Sản lượng dịch vụ thư cơ bản quốc tế từ VN đi các nước

cái

 

 

 

 

c

Thư cơ bản QT đến VN

 

 

 

 

 

 

Khối lượng thư cơ bản quốc tế từ các nước đến VN

kg

 

 

 

 

 

Số lượng thư cơ bản quốc tế từ các nước đến VN trên 01kg thư

cái/kg

 

 

 

 

 

Sản lượng dịch vụ thư cơ bản quốc tế từ các nước đến VN

cái

 

 

 

 

1.2

Dịch vụ Bưu chính bắt buộc (nếu có)

 

 

 

 

 

2

PHBC qua mạng BCCC

 

 

 

 

 

a

Báo Nhân dân

tờ

 

 

 

 

b

Báo QĐND

tờ

 

 

 

 

c

Báo Đảng bộ địa phương

tờ

 

 

 

 

B

Kế hoạch Chất lượng dịch vụ

 

 

 

 

 

1

Khả năng sử dụng dịch vụ:

 

 

 

 

 

a

Bán kính phục vụ bình quân trên một điểm phục vụ:

 Km

 

 

 

 

b

Số dân phục vụ bình quân trên một điểm phục vụ:

Người

 

 

 

 

c

Số điểm phục vụ trong một xã/phường:

%

 

 

 

 

d

Thời gian phục vụ tại các bưu cục giao dịch trung tâm tỉnh:

%

 

 

 

 

e

Thời gian phục vụ tại các điểm phục vụ khác:

%

 

 

 

 

2

Tần suất thu gom và phát:

%

 

 

 

 

3

Độ an toàn:

%

 

 

 

 

4

Thời gian toàn trình đối với thư trong nước:

 

 

 

 

 

a

Thời gian toàn trình đối với thư gửi nội tỉnh:

%

 

 

 

 

b

Thời gian toàn trình đối với thư gửi liên tỉnh:

%

 

 

 

 

5

Thời gian xử lý trong nước đối với thư quốc tế:

 

 

 

 

 

a

Thời gian xử lý trong nước đối với thư đi quốc tế:

%

 

 

 

 

b

Thời gian xử lý trong nước đối với thư quốc tế đến:

%

 

 

 

 

6

Thời gian phát hành báo Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân, báo do Đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xuất bản:

 

 

 

 

 

a

Thời gian phát hành báo Nhân dân, báo do Đảng bộ các tỉnh xuất bản đến Uỷ ban Nhân dân xã, Hội đồng Nhân dân xã:

 

 

 

 

 

 

Báo Nhân dân

%

 

 

 

 

 

Báo do Đảng bộ các tỉnh xuất bản

%

 

 

 

 

b

Thời gian phát hành báo Quân đội Nhân dân đến Uỷ ban Nhân dân xã, Hội đồng Nhân dân xã:

%

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Nơi lập báo cáo: Bưu chính Việt Nam

- Nơi nhận báo cáo: Bộ TTTT

…………, ngày      tháng      năm 20…..

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)

Kỳ báo cáo:

- Báo cáo 6 tháng đầu năm vào tháng 8 trong năm;

- Báo cáo cả năm vào tháng 4 năm sau.

 

PHỤ LỤC 02b - MẪU BIỂU BÁO CÁO KẾ HOẠCH SXKD VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2012/TT-BTTTT ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

TỔNG CÔNG TY
BƯU CHÍNH VIỆT NAM
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Biểu 02b/KH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỆT NAM

KỲ BÁO CÁO…… NĂM ……

 

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch năm

Trong kỳ

Lũy kế năm

Thực hiện

% so với kế hoạch

Thực hiện

% so với kế hoạch

 

TOÀN TỔNG CÔNG TY

 

 

 

 

 

 

a

Tổng doanh thu (a=1.1+2.1)

Triệu đồng

 

 

 

 

 

b

Tổng chi phí (b=1.2+2.2)

Triệu đồng

 

 

 

 

 

c

Tổng lợi nhuận (c=1.3+2.3)

Triệu đồng

 

 

 

 

 

1

CÔNG TY MẸ

 

 

 

 

 

 

1.1

Tổng doanh thu

Triệu đồng

 

 

 

 

 

1.1.1

Doanh thu thu từ người sử dụng dịch vụ trong đó:

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

Doanh thu dịch vụ BCCI

Triệu đồng

 

 

 

 

 

Doanh thu PHBC qua mạng BCCC

Triệu đồng

 

 

 

 

 

1.1.2

Nhà nước hỗ trợ về cung ứng dịch vụ BCCI

Triệu đồng

 

 

 

 

 

1.2

Tổng chi phí

Triệu đồng

 

 

 

 

 

1.3

Tổng lợi nhuận

Triệu đồng

 

 

 

 

 

2

CÁC CÔNG TY CON (trên 51% vốn góp)

 

 

 

 

 

 

2.1

Tổng doanh thu

Triệu đồng

 

 

 

 

 

2.2

Tổng chi phí

Triệu đồng

 

 

 

 

 

2.3

Tổng lợi nhuận

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Nơi lập báo cáo: Bưu chính Việt Nam.

- Nơi nhận báo cáo: Bộ TTTT.

Kỳ báo cáo:

 - Báo cáo 6 tháng đầu năm vào tháng 8 trong năm;

 - Báo cáo cả năm vào tháng 4 năm sau.

…………, ngày       tháng      năm 20…..

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy