KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Báo cáo kết quả giải thể quỹ ______________________________________________________________________________

Mẫu Báo cáo kết quả giải thể quỹ

Email In PDF.

Phụ lục số 10

 

Báo cáo kết quả giải thể quỹ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


BÁO CÁO KẾT QUẢ VIỆC GIẢI THỂ QUỸ

 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

Thực hiện phương án giải thể quỹ đã được đại hội nhà đầu tư thông qua ngày .../..../....... Công ty ty quản lý quỹ/ngân hàng giám sát báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả giải thể quỹ như sau:

1. Công ty quản lý quỹ

          - Tên công ty quản lý quỹ (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh):

          - Giấy phép thành lập và hoạt động số: .... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp  ngày...........

          - Địa chỉ trụ sở chính:

          - Điện thoại: .... .........Fax:...

 

2.  Ngân hàng giám sát/ngân hàng lưu ký:

- Tên ngân hàng (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh):

- Giấy phép thành lập và hoạt động số: ..... do NHNN cấp ngày...........

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số: .... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày...........

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại: .... .........Fax:...

 

3. Ngày lập thông báo:

 

A. Thông tin về quỹ bị giải thể:

- Tên quỹ bị giải thể (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh):……………

- Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ số:

- Vốn điều lệ:

- Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành: (tính tại thời điểm đại hội nhà đầu tư của quỹ thông qua quyết định giải thể):

- Giá trị tài sản ròng (tính tại thời điểm ra đại hội nhà đầu tư của quỹ thông quaquyết định giải thể):

- Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (tính tại thời điểm đại hội nhà đầu tư của quỹ thông qua quyết định giải thể):

- Thời hạn hoạt động của quỹ:

- Lý do giải thể:

- Ngày thực hiện giải thể:

 

B. Báo cáo việc thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán về việc thanh lý tài sản, giải thể quỹ

 

C. Báo cáo về tình hình thực hiện nghĩa vụ nợ và tài sản của quỹ

- Tình hình thực hiện các nghĩa vụ tài chính, thuế đối với Nhà nước;

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ nợ và tài sản đối với các chủ nợ (đính kèm danh sách);

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ nợ và tài sản đối với những người có quyền lợi liên quan tới quỹ (đính kèm danh sách);

- Tổng nợ phải thanh toán;

- Phần tài sản còn lại để phân phối cho các nhà đầu tư.

 

D. Báo cáo về việc thanh lý tài sản quỹ:

- Phương thức thanh lý;

- Hoạt động thanh lý tài sản, chi phí thanh lý, ngày hoàn tất việc thanh lý tài sản;

- Tổng giá trị tài sản thu được sau thanh lý;

- Giá trị thanh lý trên 1 chứng chỉ quỹ phải trả cho nhà đầu tư;

- Các thông tin khác có liên quan.

 

E. Cam kết sau khi hoàn tất các thủ tục giải thể:

- Đảm bảo tính chính xác, trung thực về nội dung báo cáo và các tài liệu đính kèm;

- Cam kết thực hiện thủ tục giải thể đúng theo quy định pháp luật hiện hành;

- Cung cấp văn bản pháp luật và các tài liệu có liên quan đến việc giải thể theo yêu cầu.

 

Nay chúng tôi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả của việc thực hiện quyết định giải thể và cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hệ quả phát sinh bất kỳ liên quan đến việc giải thể của quỹ ...trong thời hạn ba (03) năm kể từ ngày ký báo cáo này.

 

Hố sơ kèm theo

(liệt kê đầy đủ)

Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty quản lý quỹ

(ký,ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

Đại diện có thẩm quyền

ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập

(nếu có)

Xác nhân của ban đại diện

(nếu có)

 

 

 

Xác nhận của từng nhà đầu tư

(đối với quỹ thành viên)

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy