KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Báo cáo của ngân hàng giám sát ______________________________________________________________________________

Mẫu Báo cáo của ngân hàng giám sát

Email In PDF.

Phụ lục số 18

Báo cáo của ngân hàng giám sát

(Ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

 

(Báo cáo định kỳ tháng, quý, năm)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


....,ngày... tháng... năm ...

BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ QUỸ

 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

Ngân hàng giám sát:.

Địa chỉ:

Giấy phép hoạt động số:       do….. cấp  ngày……

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số:     do UBCKNN cấp ngày…..

 

I. Những vi phạm của công ty quản lý quỹ

1.   Công ty quản lý quỹ vi phạm các quy định tại Điều 72 của Luật Chứng khoán:

 

Công ty quản lý quỹ

Giấy phép thành lập và hoạt động số

Hình thức vi phạm

Số lượng quỹ bị ảnh hưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Công ty quản lý quỹ vi phạm các quy định tại điều 73 của Luật Chứng Khoán

 

Công ty quản lý quỹ

Giấy phép thành lập và  hoạt động số

Hình thức vi phạm

Số lượng quỹ bị ảnh hưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Công ty quản lý quỹ định giá sai giá trị tài sản ròng của quỹ

 

Công ty quản lý quỹ

Mức sai lệch

Thời gian quỹ bị định giá sai

Tình trạng khắc phục (hoàn tất/chưa hoàn tất)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Công ty quản lý quỹ vi phạm các quy định về hạn chế đầu tư tại  Điều 92 của Luật chứng khoán

Tên công ty:

Số lần vi phạm:

Số quỹ bị ảnh hưởng:

Số quỹ đang quản lý:

 

STT

Loại hình vi phạm

Tên quỹ

Biện pháp xử lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Công ty quản lý quỹ vi phạm các quy định khác mà ngân hàng giám sát phát hiện

 

Công ty quản lý quỹ

Loại vi phạm

Số quỹ bị tác động bởi vi phạm

Biện pháp xử lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Vi phạm của ngân hàng giám sát

 

1.   Vi phạm quy định của Luật chứng khoán

 

Vi phạm

Loại hình vi phạm

Biện pháp xử lý

Điều 98

 

 

Điều 99

 

 

….

 

 

….

 

 

 

2.   Vi phạm các quy định tại Thông tư thành lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

 

Vi phạm

Loại hình vi phạm

Biện pháp xử lý

Điều

 

 

Điều

 

 

….

 

 

….

 

 

 

3.   Vi phạm các quy định trong hợp đồng giám sát

 

Hợp đồng Giám sát số

Số vi phạm

Loại vi phạm

Số quỹ bị tác động

bởi vi phạm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Báo cáo về các lỗi phát hiện trong khi đối soát chứng từ, tài sản giữa công ty quản lý quỹ và Ngân hang Giám sát

 

Ngày phát hiện lỗi

Tên quỹ

Loại lỗi

 

 

 

 

 

 

 

5.   Những vi phạm giám sát khác

 

Tổng số vi phạm

Loại vi phạm

Số quỹ bị tác động

bởi vi phạm

 

 

 

 

 

 

 

III. Đánh giá cụ thể về hoạt động quản lý quỹ của công ty quản lý quỹ

1.  Đánh giá hoạt động quản lý quỹ.

2. Đánh giá hoạt động xác định giá trị tài sản ròng của quỹ.

3. Đánh giá hoạt động chào bán, phát hành chứng chỉ quỹ.

4. Đánh giá hoạt động phân phối lợi tức.

5. Các hoạt động khác (nêu rõ hoạt động đánh giá).

 

IV. Kiến nghị (nếu có)

 

Chúng tôi cam đoan và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật rằng những thông tin trên đây là đầy đủ, trung thực và chính xác

 

 

Đại diện có thẩm quyền

ngân hàng giám sát

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy