KPLC: Mẫu văn bản HS Bất động sản Mẫu báo cáo về danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản ______________________________________________________________________________

Mẫu báo cáo về danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản

Email In PDF.
PHỤ LỤC 9: MẪU BÁO CÁO CỦA SỞ XÂY DỰNG GỬI BỘ XÂY DỰNG VỀ DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐÃ ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ (6 THÁNG 1 LẦN)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 05 năm 2008 của Bộ Xây dựng)

UBND TỈNH...
SỞ XÂY DỰNG

-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số:....... /QĐ-SXD

......, ngày....... tháng...... năm.........

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI (ĐỊNH GIÁ) BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (THÀNH PHỐ) TỪ NGÀY 01/01/2008 ĐẾN 31/5/2008

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Thực hiện Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản và Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ trư­ởng Bộ Xây dựng về Ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức môi giới, định giá bất động sản và quản lý sàn giao dịch bất động sản.

Sở Xây dựng.... tổng hợp báo cáo danh sách cá nhân đã được cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản , danh sách cá nhân bị thu hồi chứng chỉ và cấp lại chứng chỉ với các nội dung sau:

I. DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐÃ ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI (ĐỊNH GIÁ) BẤT ĐỘNG SẢN:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Cơ sở đào tạo

Số chứng chỉ

Ngày cấp chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số kiến nghị (nếu có):

Sở Xây dựng tỉnh (thành phố)…. tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh... về việc triển khai thực hiện Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Chương trình khung..... trên địa bàn tỉnh (thành phố)........./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu SXD.

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy