18/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Bất động sản Mẫu đơn xin giao đất ______________________________________________________________________________

Mẫu đơn xin giao đất

Email In PDF.
Đơn xin giao đất: (Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 03 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

ĐƠN XIN GIAO ĐẤT1

(dành cho hộ gia đình, cá nhân)

Kính gửi2:

- Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn...................
- Ủy ban nhân dân quận, huyện...............................
- Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố
...........................

 

1. Người xin giao đất (đối với hộ gia đình thì ghi tên chủ hộ):

2.Chứng minh nhân dân số:.........................................do.....................................

cấp ngày............................tháng…………………năm………………………

3.Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………

4. Địa chỉ liên hệ: ..................................................................Điện thoại:

5. Địa điểm khu đất xin được giao:

6. Diện tích (m2) :

Với ranh giới được xác định bởi bản đồ hiện trạng do đơn vị đo đạc có tên:

.....................................................................................lập ngày

hoặc trích lục bản đồ địa chính số ..................ngày...................của

7. Mục đích sử dụng đất:

8. Thời hạn sử dụng đất (năm, nếu có thời hạn):

9. Phương thức trả tiền sử dụng đất:

10. Cam kết:

- Sử dụng đúng mục đích, chấp hành các quy định của pháp luật đất đai;

- Trả tiền sử dụng đất đầy đủ đúng hạn;

- Cam kết khác (nếu có):

 

..............,ngày...........tháng............năm............
Người xin giao đất
(ký và ghi rõ họ tên)

 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___/2004/QĐ-UB ngày __/___/ 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.

2 Ghi rõ Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, quận, huyện nơi có đất.

 

 

Tên tổ chức:.............

Số:.........../................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

...................,ngày...........tháng............năm .......

 

ĐƠN XIN GIAO ĐẤT 1

(dành cho tổ chức trong nước)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố............... 2

 

1. Tên tổ chức xin giao đất:

2. Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

3. Địa chỉ trụ sở chính:

4. Địa chỉ liên hệ: .....................................................Điện thoại:

5. Địa điểm khu đất xin được giao:

6. Diện tích (m2) :.................m2 (được xác định trên bản đồ do đơn vị đo đạc có tên .............................................lập ngày ........tháng .....năm........hoặc trích lục bản đồ địa chính số..........................ngày.........tháng......năm......của       )

7. Mục đích sử dụng:

8. Thời hạn sử dụng (năm, nếu có thời hạn):

9. Phương thức trả tiền (nếu có):

10. Cam kết:

- Sử dụng đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;

- Trả tiền sử dụng đất đầy đủ đúng hạn;

- Cam kết khác (nếu có) 

 

Đại diện tổ chức xin giao đất
(ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu)1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___/2004/QĐ-UB ngày __/___/ 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.

2 Trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng theo dự án thỡ đồng gởi Chính phủ.

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy